Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról

Hatályos: 2016. 09. 01 - 2017. 03. 17

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését (a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat a továbbiakban együtt: „házasságkötés”) a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezheti.

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • a) hivatali munkaidő: a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban a Kondói Állandó Kirendeltségre vonatkozóan megállapított munkaidő;
  • b) hivatali helyiség: a Kondó Község Önkormányzata székhelyén (3775 Kondó, Szabadság u. 81.), a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség.

3. § (1) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni. A díj megfizetése a házasulókat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozókat egyetemlegesen terheli.

(2) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni.

(3) Nem kell díjat fizetni a házasulóknak, ha legalább egyikük lakóhelye Kondó község közigazgatási területén van.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 17.000,- Ft.

(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 15.000,- Ft.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 14.000,- Ft.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő része, vagy egésze helyett

  • a) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén bruttó 10.000,- Ft díjazás;
  • b) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén bruttó 10.000,- Ft díjazás;
  • c) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén bruttó 8.000,- Ft díjazás illeti meg, melynek összegét a 4. §-ban foglalt díj tartalmazza.

6. § (1) A díj megfizetését a házasulók, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 8 nappal fizetik meg a Kondó Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára és azt az anyakönyvező részére igazolják.

(2) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a befizető részére vissza kell fizetni.

7. § E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

Fajder Gábor
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző