Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2010. (III.8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2013. 12. 31

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: „Szoctv.”) 10. § (1) bekezdésének második mondatában, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

I. RÉSZ

Általános rendelkezések


1. Fejezet

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Kondó község lakóinak szociális biztonsága érdekében a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza

- a helyi önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit,

- a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, illetve érvényesítésének garanciáit, és

- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és a kérelem esetében irányadó egyes szociális hatósági eljárási szabályokat. 

2. Fejezet

A rendelet hatálya


2. § (l) A rendelet személyi hatálya azokra a Szoctv. 1. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki, akik az önkormányzat illetékességi területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, továbbá azokra a hajléktalan személyekre, akik valamely jelen rendelet szerinti ellátás igénybevételekor úgy nyilatkoznak, hogy tartózkodási helyük Kondó község közigazgatási területén van.

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az e rendeletben meghatározott szociális ellátást nyújthatja a Kondó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek is. 


II. RÉSZ

A szociális ellátások közös szabályai


1. Fejezet

A szociális ellátás rendszere

3. § (1) E rendelet értelmében a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli illetve természetbeni szociális ellátások nyújthatók:

a) pénzbeli szociális ellátások:

aa)a Szoctv. 43/B § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj;

ab) átmeneti segély;

ac) átmeneti kölcsön;

ad) temetési segély.

b) természetben nyújtott szociális ellátások:

ba) köztemetés;

bb) közgyógyellátás.

(2) Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók:

a) átmeneti segély;

b) temetési segély.”

(3) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátást különösen akkor indokolt megállapítani, ha

a) a kérelem erre irányul;

b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik; illetve ha

c) az arra rászoruló így biztosabban jut segítséghez.

(4) Amennyiben a jelen rendelet alapján az adott ellátás tekintetében eljáró szerv megállapítja, hogy a pénzben megállapított ellátás felhasználása nem rendeltetésszerűen történik, a támogatást – amennyiben a megállapítására vonatkozó feltételek egyébként továbbra is fennállnak - a továbbiakban természetbeni ellátásra kell átváltoztatni.

4. § Kondó Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak ellátása érdekében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:

a) étkeztetés;

b) házi segítségnyújtás;

c) családsegítés;

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

e) támogató szolgáltatás.


2. Fejezet

Eljárási szabályok


5. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

a) Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete („képviselő-testület”)

b) Kondó község polgármestere („polgármester”), illetve

c) az e rendelet szerinti, önkormányzati társulás keretében biztosított egyes szociális szolgáltatások esetében az adott szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője

d) Varbó-Kondó Községi Önkormányzatok körjegyzője (továbbiakban: „körjegyző”)

gyakorolja.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben foglaltak szerint kifejezetten megjelölt egyes szociális feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

6. § (1) A jelen rendelet szerinti szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban „Ket.”) rendelkezéseit a Szoctv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben használt fogalmakat a Szoctv.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon kell értelmezni.

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás iránti kérelmet Varbó-Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének (továbbiakban: „Körjegyzőség”) kondói hivatalában lehet előterjeszteni.

(2) A kérelem elbírálásához a kérelmező köteles családja, illetve a háztartásában lakó személyek személyi adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni. A kérelmező körülményeinek igazolására különösen az alábbiak szerint köteles:

a.) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat, így különösen:

 • munkáltató által kiadott kereseti igazolást;
  • rendszeres pénzellátás esetén az azt megállapító határozatot, vagy a kifizetésről szóló igazolást (pld. nyugdíjszelvény);
  • egyéb jövedelmeknél az azokat megállapító határozatot, vagy kifizetési bizonylatot, igazolást, szerződést;
  • mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem igazolását;
  • adóbevallást, vagy annak másolatát.

b.) Elvált vagy különélő kérelmező esetében

 • a válás tényét anyakönyvi kivonattal, vagy házassági bontóperben hozott határozattal,
 • külön (azaz más lakcímen) lakás tényét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával)

kell igazolni. Különös méltánylást érdemlő esetben a különélés tekintetében elfogadható a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat is, feltéve, hogy az a valóságnak megfelel.

c) A már nem tanköteles, de nappali tanulmányokat folytató kérelmező, illetve kérelemben megjelölt hozzátartozó esetében a tanulmányok folytatását iskolalátogatási igazolással kell bizonyítani.

(3) Az eljáró szociális hatóság egyes adatok, igazolások csatolásától eltekinthet, ha azok a Körjegyzőség nyilvántartásaiban rendelkezésre állnak.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időtartam figyelembe vételére a Szoctv. 10. § (2)-(3) bekezdései irányadók azzal, hogy nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a jövedelem igazolásához szükséges az állami adóhatóság igazolása az előző évi jövedelemadó alapjáról vagy az adóbevallás másolata.

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az egyes támogatások igénybevétele iránti kérelmet a 4: § a) pontja szerinti ellátás esetén a Körjegyzőséghez, a 4. § b)-e) pont szerinti szolgáltatás esetén az azt nyújtó intézményhez, illetve annak képviselőjéhez kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelem elbírálásához szükség szerint csatolni kell:

a) jövedelemigazolást,

b) a személyi adatok megállapítására szolgáló iratot,

c) orvosi igazolást az egészségügyi állapotról. 

3. Fejezet

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése


9. § (1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése/megfizetése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 


III. RÉSZ

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra valamint szociális szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok


1. Fejezet

Pénzbeli ellátások

1. Rendszeres szociális segély

10. § (1) A Szoctv. 37 § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként köteles együttműködni az önkormányzat által erre kijelölt, a Területi Szociális Központ (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Zrínyi u. 3.) családsegítő szolgálatának családgondozójával (3775 Kondó, Szabadság u. 81. szám) (továbbiakban: „együttműködésre kijelölt szerv”). A „Szoctv. 37 § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatban vállalja az együttműködést az együttműködésre kijelölt szervvel. Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján dolgozza ki az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen:

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő egyéb szervezetekkel,

b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel,

c) életmódformáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel,

d) az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó személyes megbeszélések, és csoportos foglalkozások, melyek kiterjedhetnek különböző életvezetési problémák kezelésére, feltárására, megoldást bemutató előadásokon való részvételre (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), alapvető személyi higiénia kialakítására, a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartására;

e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében,

f) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel,

g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,

h) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadóknál történő rendszeres érdeklődés, jelentkezés,

i) munkalehetőség felajánlása.

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(5) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodás tartalmazza különösen:

- program személyre meghatározott tartalmát,

- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség teljesítésének rendjét, időtartamát, határidejét),

- azokat az eseteket, körülményeket, melyek az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

(6) A együttműködésre kijelölt szerv írásban értesíti a Körjegyzőséget az együttműködés megvalósulásáról, a résztvevőkről és a távolmaradókról, valamint a távolmaradás indokáról, igazolásáról.

11. § (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, szervezetekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.:

- családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól,

- a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,

- a munkaügyi központok képzéseiről.

12. § A rendszeres szociális segélyben részesülő megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha

- nem veteti magát nyilvántartásba az együttműködésre kijelölt szervnél; vagy

- nem köti meg a beilleszkedést segítő programban való részvételéről szóló írásbeli megállapodást;

- a segélyezett a beilleszkedést segítő programban való részvételéről szóló megállapodásban meghatározottakat megszegi.

13. § A rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a Szoctv. 25. § (4) bekezdése alapján történő felülvizsgálata során az ügyfélnek csatolnia kell az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a beilleszkedést segítő programon való részvételről. 

1/A Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályok


13/A § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

 1. a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja,
 2. az önmagáról való gondoskodás keretében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház konyhakertjét műveli, és
 3. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.

(2) Amennyiben a körjegyző az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem vagy már megállapított jogosultság esetén szociális hatósági eljárásban megállapítja, hogy a kérelmező illetve a jogosult az (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesíti – az erre vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén - a kérelmet elutasítja, illetve a jogosultságot megszünteti.

2. Lakásfenntartási támogatás

14. § (1) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

a)   kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja,

 1. az önmagáról való gondoskodás keretében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház konyhakertjét műveli, és
 2. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.

(2) Amennyiben a körjegyző a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem vagy már megállapított jogosultság esetén szociális hatósági eljárásban megállapítja, hogy a kérelmező illetve a jogosult az (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesíti – az erre vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén - a kérelmet elutasítja, illetve a jogosultságot megszünteti. 

3. Ápolási díj

15. § (1) A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át.

(2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 

4. Átmeneti segély

16. § (1) A képviselő-testület a Szoctv. 45. § (1) bekezdése szerinti, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére átmeneti segélyt nyújthat.

(2) Amennyiben a kérelmező az átmeneti segélyt rendkívüli és sürgős okból kéri, amely miatt a kérelemről való döntés nem tűr halasztást, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ilyen kérelem elbírálására azzal, hogy a polgármester a feltételnek megfelelő kérelem esetén is legfeljebb 10.000,- Ft összegig - természetbeni juttatás esetén 10.000,- Ft-os értékig – dönthet átmeneti segély nyújtásáról.

(3) Átmeneti segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át. A képviselő-testület – illetve a (2) bekezdés alkalmazása esetén a polgármester - a jövedelemhatár alkalmazásától különös méltánylást érdemlő körülmény esetén eltekinthet.

(4) Az átmeneti segély adható egyszeri alkalommal, többszöri alkalomra vonatkozó döntéssel az alkalmankénti összegek mértékének és esedékességének meghatározásával, illetve havi rendszerességgel is.

(5) Az átmeneti segély iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, ahhoz csatolni kell az abban írt mellékleteket.

(6) Az átmeneti segély formái:

a) készpénz

b) természetbeni ellátás, így különösen

- élelmiszer;

- tankönyv;

- tüzelő;

- közüzemi díj kifizetése;

- gyermekintézmény térítési díjának kifizetése;

- gyógyszertámogatás;

- az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díja;

- építőanyag vásárlása;

- élelmiszercsomag biztosítása, élelmezési utalvány adása;

- a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának kifizetése;

- egyéb a kérelmező által megjelölt kiadás kifizetése.

(7) Gyógyszertámogatásként különösen akkor indokolt az átmeneti segély biztosítása, ha a kérelmező eseti gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 25%-át.

(8) Átmeneti segély kivételesen indokolt esetben állapítható meg, ha a kérelmező az önkormányzat által folyósított illetve juttatott más segélyezési formában is részesül.

(9) Az átmeneti segély megállapításánál különös méltánylást érdemlő körülmény lehet különösen:

- ár-, belvízkár vagy egyéb elemi csapás;

- bűncselekménnyel okozott kár, ha az így bekövetkezet vagyoncsökkenés a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kár keletkezése, vagy a vészhelyzet kialakulása neki fel nem róható és belátható időn belül a vészhelyzet következményeinek elhárítása, vagy csökkentése egyébként nem várható;

- egészségügyi ok, így pl. műtéti beavatkozással járó kórházi kezelés; a tartósan – legalább 30 napot meghaladó – kórházi ápolást igénylő betegség; 90 napot meghaladó táppénzes állomány, ahol a betegállománnyal összefüggő keresetkiesés következtében a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alá csökken.

(10) Átmeneti segély akkor nyújtható, ha a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

a)   az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja,

 1. az önmagáról való gondoskodás keretében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház konyhakertjét műveli, és
 2. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.

(11) A (10) bekezdésben foglalt feltételeket nem kell vizsgálni az olyan egyedülálló kérelmező esetében, akitől idős koránál vagy egészségi állapotánál fogva azok teljesítése nem várható el. 

5. Átmeneti kölcsön

17. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy részére pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt (átmeneti kölcsön) nyújthat különösen

a) az alkalmi jelleggel jelentkező többletkiadások fedezésére (pl. betegség, elemi kár, kórházi kezelés miatt), ha a kérelmező anyagi segítségre szorul, vagy

b) alapvető lakhatási feltételeket biztosító berendezési tárgy – pl. fűtőkészülék (kazán), tűzhely, vízmelegítő készülék stb. – vásárlására, cseréjére,

feltéve, hogy a kölcsön jelen címben foglaltak szerinti visszafizetése a kérelmezőtől alappal várható.

(2) A kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A kamatmentes kölcsön összegét maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni havi egyenlő részletekben. A törlesztést a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni.

(4) Ugyanaz a személy vagy család bármely jogcímen, 3 éven belül csak egyszer részesülhet ebben a támogatási formában.

(5) Az átmeneti kölcsön iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet előterjeszteni és ahhoz mellékelni kell az ott megjelölt iratokat.

(6) Egyebekben az átmeneti kölcsönre az átmeneti segélyre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

6. Temetési segély

18. § (1) Temetési segély állapítható meg azon személy részére, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély abban az esetben nyújtható az eltemettető részére, ha esetében a család egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát nem haladja meg.

(2) A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége: 100.000.-Ft.

(3) A temetési segély összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-a.

(4) Az e §-ban meghatározott temetési segély iránti kérelem tekintetében a képviselő-testület az eljárás lefolytatására – a döntés meghozatalát is beleértve - a polgármestert hatalmazza fel.

19. § Amennyiben az elhalt személy eltemettetéséről hozzátartozója gondoskodni akar, de szociális helyzetére való tekintettel nem képes azt teljes egészében egy összegben megfizetni, a képviselő-testület engedélyezheti, hogy az önkormányzat az eltemettetés költségét vagy annak egy részét előlegezze meg. A kérelmező a megelőlegezett összeget a képviselő-testület által meghatározott részletekben és esedékesség szerint köteles visszafizetni.

20. § A 18. § és a 19. § szerinti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, mellékelve az ott megjelölt iratokat.


2. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

1. Köztemetés

21. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a képviselő-testület jogosult.21/A. §[1] A képviselő-testület a közköltségen történő eltemettetés költségeinek az elhunyt eltemettetésére köteles hozzátartozótól/hozzátartozóktól, illetve egyéb, arra köteles személyektől történő behajtását a polgármester feladat- és hatáskörébe utalja.[1] Beiktatta Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 21-től.2. Közgyógyellátás

22. § A képviselő-testület méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetén 200%-át nem haladja meg. 

3. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Étkeztetés

23. § A képviselő-testület döntése alapján étkeztetés keretében gondoskodhat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalan voltuk

miatt.

2. Házi segítségnyújtás

24. § A Szoctv. 63.§-a alapján a házi segítségnyújtás keretébe tartozó feladatok ellátását Kondó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ útján biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a házi segítségnyújtás feladatait. 

3. Családsegítés

25. § Az Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátását Kondó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ Családsegítő Szolgálat munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ Családsegítő Szolgálat a Területi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait. 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

26. § Az Szoctv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását Kondó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait. 

5. Támogató szolgáltatás

27.§ A Szoctv. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgálat feladatainak ellátását Kondó Község Önkormányzata társulási megállapodás alapján a sajószentpéteri Területi Szociális Központ munkatársán keresztül biztosítja. A Területi Szociális Központ a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait. IV. RÉSZ

Záró rendelkezések


28.§ (1) E rendelet 2010. április 1-én napján lép hatályba. A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2007.(VI.27.) számú rendelete.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

körjegyző


​2. számú melléklet

ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM


Alulírott


családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:


belföldi tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele

(TAJ szám):kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre átmeneti segélyt biztosítani szíveskedjenek:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot:


A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni):


Név

Születési hely, idő

Jövedelem összege

Jövedelem formája

Összes jövedelem:
Egy főre jutó jövedelem:

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást.


A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot[1]:


Kiadás

típusa

összege
A fenti nyilatkozat kitöltése esetén mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást.


Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.


Kondó, ………….………………………………


……………………………….

aláírás[1] Nem kötelező kitölteni. 

​3. számú melléklet

ÁTMENETI KÖLCSÖN IRÁNTI KÉRELEM


Alulírott


családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:


belföldi tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele

(TAJ szám):kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre átmeneti kölcsönt biztosítani szíveskedjenek:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot:


A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni):


Név

Születési hely, idő

Jövedelem összege

Jövedelem formája

Összes jövedelem:
Egy főre jutó jövedelem:

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást, továbbá foglalkoztatási jogviszonyban álló kérelmező esetén az erre vonatkozó munkaszerződést, kinevezést, illetve egyéb jogviszony létesítését igazoló okiratot.Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.


Kondó, ………….………………………………


……………………………….

aláírás 

4. számú melléklet

TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEMAlulírott

családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:belföldi tartózkodási helye:Társadalombiztosítási Azonosító Jele

(TAJ szám):kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre temetési segélyt biztosítani szíveskedjenek:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Az elhunyt személy adatai:


családi és utónév:


születési hely:


születési idő:


anyja születési családi és utóneve:


belföldi lakóhelye:belföldi tartózkodási helye:Esetleges hozzátartozói kapcsolata az eltemettetővel:

Az ellátás megállapításához családi és szociális körülményeimről az alábbiakban szolgáltatok adatot:


A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelme (nettó módon kérjük kitölteni):


Név

Születési hely, idő

Jövedelem összege

Jövedelem formája

Összes jövedelem:
Egy főre jutó jövedelem:

A kérelemhez mellékelni kell:

- a jövedelmekről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást;

- a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát (kivéve az alábbi b) pont szerinti kérelem esetén).A temetési segélyt[1]

a) a mellékelt számlák alapján

b) előlegezve, utólagos elszámolás terhe mellett

c) kölcsönként

kérem.A b), illetve c) pont szerinti kérelem esetén vállalom, hogy a temetés költségeit igazoló számlákat 30 napon belül bemutatom.A család kiadásaira (pl. rezsiköltségek, banki kölcsön) vonatkozóan az alábbiakban szolgáltatok adatot[2]:


Kiadás

típusa

összege
A fenti nyilatkozat kitöltése esetén mellékelni kell a kiadásra vonatkozó, a kiadás típusának megfelelő igazolást.


Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.


Kondó, ………….………………………………

……………………………….

aláírás
[1] A megfelelő aláhúzandó.

[2] Nem kötelező kitölteni.