Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (III. 08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2013. 09. 22

Kondó Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: „Szoctv.”)  a 48. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  41. § (3) bekezdésében megjelölt felhatalmazás alapján valamint a Szoc.tv. 4/A.§. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 21. §-a  az alábbi 21/A.§-al  egészül ki:


„A képviselő-testület a közköltségen történő eltemettetés költségeinek az elhunyt eltemettetésére köteles hozzátartozótól/hozzátartozóktól, illetve egyéb, arra köteles személyektől történő behajtását a polgármester feladat- és hatáskörébe utalja.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző