Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05 - 2020. 11. 06

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, az 1. § (2) bekezdésében, továbbá a 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot naptári évenként 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartamra lehet megállapítani. Amennyiben a jogosultság kezdő időpontjától számítva az adott év december 31-ig hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy a jogosultságot az évből még hátralévő időtartamra kell megállapítani.”

2. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kis élelmiszercsomag értéke legfeljebb 3.000 – Ft, a nagy élelmiszercsomag értéke legfeljebb 5.000 – Ft.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2020. november 4-én.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 6. napjával.