Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 01 - 2019. 12. 31

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a Varbói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §


Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap mértékét 2019. évre vonatkozóan 46.380.- Ft-ban állapítja meg.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát veszti.
  2. A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni
Fajder Gábor

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2019. február 28-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző