Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2018. (X.19.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-juttatás biztosításáról

Hatályos: 2018. 10. 20 - 2019. 03. 31

Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja, valamint a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján, a részére nyújtott támogatás felhasználásával az e rendeletben foglaltak szerint, szociális rászorultság alapján tűzifa formájában, természetben nyújtandó ellátást biztosíthat a Kondó község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyek részére, akik az e rendeletben szabályozott további jogosultsági feltételeknek megfelel.

2. §


Az 1. § szerinti természetben nyújtandó szociális célú tűzifa-juttatás megállapításával kapcsolatos hatáskört Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.

3. §


(1) Szociális célú tűzifa-juttatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

            a) egy fős háztartás esetén a 120.000.-Ft-ot,

            b) két fős háztartás esetén a  80.000.-Ft-ot,

            c) három vagy több fős háztartás esetén az 60.000.-Ft-ot.


(2) Kondói lakóhellyel és egyidejűleg tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartás tagjaként vehető figyelembe, ahol – nyilatkozata szerint - életvitelszerűen él.


(3) A jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

4. §

(1) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

(2) A jogosultság megállapítása során előnyt élvez:

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény    szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,  továbbá

            b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott     halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Támogatás olyan háztartás részére nyújtható, amelyben üzemképes, tűzifa felhasználására alkalmas kályha, vagy egyéb fűtőberendezés található.

(4) A támogatás iránti igényeket 2018. november 23. napjáig lehet benyújtani a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségéhez az e célra rendszeresített – a rendelet 1. mellékletét képező - nyomtatványon. 

(5) A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján az Önkormányzat számára megállapított 960.120.- Ft támogatás, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 248.920.- Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás és a  szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

(6) Amennyiben a támogatásban részesített személy a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére biztosított természetbeni juttatás ellenértékét, valamint a kiszállítás költségét 30 napon belül megtéríteni.

5. §


Az önkormányzat a szociális célú, tűzifa formájában juttatandó természetbeni ellátást ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.


6. §


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.

Fajder Gábor

polgármester
Dr. Ignácz Dávid

jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. október 19-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző


Mellékletek