Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (VIII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2013. 09. 01

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (2) bekezdés b-c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. § (4) bekezdésében és 143. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat törzsvagyona


1. § A Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat”) törzsvagyona részét képező, a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába tartozó vagyonelemeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati vagyon (törzsvagyon és üzleti vagyon) állagának megőrzéséről, működtetéséről a képviselő-testület a szervei és költségvetési szervei, továbbá a tulajdonában álló gazdasági társaság útján gondoskodik.

(2) Az Nvt. 10. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat vagyonnyilvántartás nyilvántartás elkülönítve tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonát.

(3) Az önkormányzat illetve költségvetési szervei vagyonelemei vonatkozásában a leltározást kétévente kell elvégezni.

2. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos gazdálkodási jogkörök


4. § (1) Kondó Község Önkormányzata nevében az önkormányzati vagyon felett a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyont érintően

a) a tulajdonosi jogok gyakorlója döntései alapján a szerződéseket aláírja,

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben érvényesítse az önkormányzat szerződésből fakadó igényeit a szerződő féllel történő tárgyalások során,

c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

d) hozzájáruljon közterület ideiglenes, alkalmi célú használatához, erre vonatkozóan szerződést kössön.

3. A vagyon használata, hasznosítása, vagyonkezelésbe adás


5. § A nemzeti vagyon használójának minősül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szerv az általa használt önkormányzati vagyon tekintetében. Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okiratában megjelölt, a székhelyéül, illetve telephelyéül szolgáló, önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlan használójának minősül, használati jogát az általa ellátott közfeladat keretei között gyakorolja.

6. § Az Nvt. 11. § (16) bekezdésében foglalt azaz az értékhatár, amely felet az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon hasznosítása tekintetében – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - versenyeztetés szükséges: 4.000.000,- Ft.

(2) A versenyeztetés mellőzhető, amennyiben a hasznosítás önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja vagy közösségi célú, európai uniós pályázat szerinti beruházás megvalósításához, tevékenység folytatásához szükséges.

7. § Önkormányzati ingatlan ingyenesen akkor adható használatba, haszonélvezetbe, ha a használó, haszonélvező a vagyont kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához, vagy közösségi célú, európai uniós pályázati beruházás megvalósításához, tevékenység folytatásához használja. A használat, haszonélvezet ebben az esetben a feladat ellátásához, a beruházás megvalósításához, illetve a tevékenység folytatásához szükséges mértékhez igazodik.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyon meghatározott körét a Mötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(3) A képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás elkülönítetten tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzati vagyon használója, haszonélvezője, vagyonkezelője köteles a vagyonelem állagmegóvásáról, karbantartásáról gondoskodni. Az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon vagyonkezelésbe, haszonélvezetbe, használatba adás esetén elő kell írni a vagyon állagának megőrzésére, illetve a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő használatra vonatkozó kötelezettséget, továbbá ezek ellenőrzésének szabályait.

(2) A vagyonelem használatára, hasznosítására irányuló jogügyletek létesítése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

4. Az önkormányzati vagyon átruházása


10. § Az Nvt. 13. § (1) bekezdésében foglalt értékhatár, amely felett esetén az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon átruházása tekintetében versenyeztetés szükséges: 5.000.000,- Ft.

5. A felajánlott vagyon elfogadása


11. § (1) Ha az önkormányzat, szerve, intézménye vagy egyéb költségvetési szerve javára ingyenesen lemondanak (ajándékozás), a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon elfogadásával együtt járó tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére képes.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.


6. A vagyon értékének megállapítása


12. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

(2) A könyvviteli nyilvántartás szerint 0,- Ft értékű vagyonelem értékesítése a szokásos piaci érték alapul vételével történik, értékbecslés vagy összehasonlító piaci elemzés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyonelem, az értékhatárra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor a vagyonelemek együttes értékét kell figyelembe venni.


7. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 01-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2010. (XI. 15.) rendelet.Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző


1. számú melléklet


Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonelemek


1. Helyi közutak és műtárgyaik, terek parkok


Helyrajzi szám

Megnevezés84/1

Szabadság utca 

 242

Szabadság utca 

 108

Ady E utca 

 134

Petőfi utca 

152

 Szabadság utca

 302

Kossuth utca 

 247

Táncsics utca 

 334

Harica utca 

 232

Rákóczi utca 

 233

Rákóczi utca 

 234

Rákóczi utca 

1714

Közút

 1725

Közút 

 1676

Közút

 1663

Közút 

 1532

Közút 

 1187

Közút 

 1438

Közút 

 1160

Közút 

 0173

Közút 

 0177

Közút 

 0180

Közút 

 0183

Közút 

 0185/2

Közút 

 0186

Közút 

 0188

Közút 

 0162

Közút 

 0164

Közút 

 0170

Közút 

 0172

Közút 

 0134

Közút 

 0140

Közút 

 0144

Közút 

 0146

Közút 

 0158

Közút 

 0130

Közút 

 0127

Közút 

0126/11 

Közút 

 092

Közút 

0118

Közút

0123

Közút

0124/1

Közút

0124/3

Közút

037

Közút

044

Közút

080

Közút

087

Közút

015

Közút

021

Közút

024

Közút

028

Közút

030

Közút

033

Közút

034

Közút

02/1

Közút

02/3

Közút

010

Közút

012

Közút

013

Közút

336

Közút

338/2

Közút

334

Közút

233

Közút

158

Közút

159

Közút

176

Közút

148

Közút

39/2

Közút

11

Közút

26

Közút

 0140

Híd 

 247

Híd 

 242

Híd 

 302

Híd 

 134

Híd 

 234

Híd 

190

Árok

235

árok

253

Árok

299

Árok

329

Árok

0149

Árok

0161

Árok

1447

Árok

254

Beépítetlen terület

345

Beépítetlen terület


2. Vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közművet


Helyrajzi szám

MegnevezésZáportározó:


0152/6

Fásított terület  

 0143/3

Kivett drótkötélpálya 

0141/2

Kivett mocsár 

Egyéb terület:


48

Vízmosás

49

Vízmosás

50

Vízmosás


2. számú melléklet


Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonelemek


1. Kondó, Szabadság u. 81. szám alatti községháza, helyrajzi száma: 25

2. Kondó, Szabadság u. 28. szám alatti orvosi rendelő, helyrajzi száma: 153/1

3. Kondó, Szabadság u. 34. szám alatti kultúrház, helyrajzi száma: 155, valamint az ehhez tartozó 156 és 157 helyrajzi számú beépítetlen terület

4. Kondó, Szabadság u. 87. szám alatti óvoda, helyrajzi száma: 236/8

5. Kondó, Szabadság u. 93. szám alatti könyvtár, helyrajzi száma: 236/6

6. Kondó, Szabadság utcáról megközelíthető ravatalozó, helyrajzi száma: 25

7. A 280 helyrajzi számú beépítetlen terület a rajta lévő szennyvízátemelővel

8. Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű