Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 19 - 2014. 04. 28

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § (1) Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2013. évi költségvetésének

a)kiadási főösszege:

b)bevételi főösszege:

65.399.000,- Ft,

65.399.000,- Ft.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt feladattal nem tervez. 

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, azaz a kondói Harica-völgyi Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda kötelező köznevelési feladatokat lát el. 

3. § Az önkormányzat a költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. 

4. § Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványát, vállalkozási maradványát az alábbiak szerint veszi igénybe:

a) működési célra: 4.272.000,- Ft-ot,

b) felhalmozási célra 2.075.000,- Ft-ot,

összesen 6.347.000,- Ft-ot. 

5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

5/A. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 2013. évi összes fizetési kötelezettsége felső határának meghatározásánál figyelembe veendő 2013. évi saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 

6. § A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetési bevételek beszedésére és a költségvetési kiadások teljesítésére. 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a 2013. január 01-től a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra is irányadók.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző
1. sz. melléklet

                     BEVÉTELEK
Ezer forintbanEredeti

Módosított

      1. Intézmények működési bevételei

4234

4234

          szemétszállíátsi dj

3459

3459

          egyéb bevétel

775

775

          műk c kamatbevételek áh-n kívülről


      2. Önkormányzatok működési célú támogatása

44998

46907

          önk. működésének ált. támogatása

11894

12971

          óvodaped. és közv. segítők bértámogatása

7296

7296

          óvodaműködtetési támogatás

1206

1206

          ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása

1020

1020

          önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása

2871

2871

          könyvtári és közművelődési támogatás

722

722

          központi támogatás

150

150

          szociális feladatok támogatása

10084

10084

          működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás

9755

9755

          szerkezetátalakítási tartalék


648

          egyéb működési célú központi támogatás


184
      3. Működési célú támogatásértékű bevételek

11360

11360

         központi költségvetési szervtől

527

527

         kistérségi társulástól

379

379

         önkormányzattól

1320

1320

         TÁMOP pályázat működési támogatása

9134

9134

         Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól


      4. Közhatalmi bevételek

3941

3941

          gépjárműadó

1028

1028

          iparűzési adó

2913

2913
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64533

66442
      5. Felhalmozási bevételek

866

1070

          TÁMOP pályázat felhalmozási része

866

866

           ÉMOP pályázat          Vis maior támogatás


204
      6. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

65399

67512

                                 KIADÁSOK
Eredeti

Módosított

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

6441

6441

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1724

1724

DOLOGI KIADÁSOK

21139

22175
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

14264

14264

     rendszeres szociális segély

308

308

     FHT

8208

8208

     lakásfenntartási támogtás

3600

3600

     kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

226

226

     pénzbeli támogatás

50

50

     egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1044

1044

     rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

60

60

     temetési segély

86

86

     Bursa támogatás

160

160

     átmeneti segély

160

160

     természetbeni átmeneti segély

362

362
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

8508

8508

      közös hivatalhoz

7656

7656

      ügyelethez

387

387

      családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz

174

174

      kistérségnek

291

291
MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KEZVÁLL ÁHT-N KÍV

765

765

MŰK C PÉNZESZK ÁTAD EGYÉB VÁLLALKOZÁSNAK      


886
BEFEKTETÉSI KIADÁSOK


191
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

11489

11489FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

866

866

       gépek, berendezések vásárlása

866

866

       ingatlanok vásárlása, létesítése


KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

203

203
FÜGGŐ,ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

65399

67512
Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletének 6. számú mellékleteI.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

Saját bevétel jogcíme

Saját bevétel összege (ezer forintban)

Iparűzési adó

2913

Összesen

2913

II.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési

kötelezettségének felső határa

(I.pont szerinti bevétel 50%-a)


1.456,5 ezer forint