Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 23

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:Etyeki Polgármesteri HivatalEtyek, Körpince köz 4.
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató IntézményEtyek, Magyar u. 1.
Nefelejcs Német Nemzetiségi ÓvodaEtyek, Vörösmarty tér 3.
Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési IntézményEtyek, Alcsúti út 1.

 
    
   2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése


2.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét  861.232.586 forintban,
b) bevételi főösszegét  1.161.672.415 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a 1.1-1.5. számú melléklet tartalmazza.  
(5) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A pénzeszközök változásának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2019. évi teljesített többletének felhasználási módja szerinti maradványát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A részesedések 2019. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. és 10.1. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2019. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2019. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a 13. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány


3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 300.439.829 Ft-ban kerül meghatározásra a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.


4. Vagyonkimutatás


4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 10. és 10.1. számú mellékletek tartalmazzák.


5. Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


6. § Hatályát veszti az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet.


Zólyomi Tamás
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
polgármester
jegyző

 

Mellékletek