Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

Hatályos: 2019. 01. 01

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1. §

(1) A rendelet területi hatálya Borsodszentgyörgy község közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek.


II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


2. §[1]

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

(2)[2] Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) útján latja el.

(3) Borsodszentgyörgy község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.


III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban lehet elhelyezni, lezárt állapotban.

(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, sugárzó vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, vagy befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, a járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell elhelyezni.

(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.

(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tárolni.

(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni.

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza.

(11)[3]

(12)[4]


4. §[5]

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot 60, 80 vagy 120 l-es, szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.

(2) A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja.

(3) Többlethulladék elhelyezésére a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák is használható.

(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltató felé.


A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése


4/A.§ [6]

  1. [7]
  2. [8]
  3. [9]
  4. [10]
  5. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.
  6. A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.
  7. A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.


IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §

(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött szilárd települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladéklerakóba.

(2) A Közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására,

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,

c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére,

d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni.

(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető,

b) a gyűjtőedényzetben a 3. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek  

el,

c) a gyűjtőedény túltöltött,

d) az edényzetet nem a 3. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki.


V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. §

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti.

(3)[11] Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


7. § [12]

(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.

(2) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.

(6) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


VI. Lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra és a hulladékudvar igénybevételének lehetőségére vonatkozó külön rendelkezések


8. § [13]

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszá1lítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(3) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlan használóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.    

A Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(4) Az igénybejelentő a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.

(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben - a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe (hulladékudvarba) saját maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.VII. Záró rendelkezések


9. §

(1) A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a települési környezet védelméről és fenntartásáról, a köztisztaságról,  valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2001.(VI.11.) önkormányzati rendelet 19-23.§-ai és 1. sz. melléklete

b) a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2000.(IX.18.) önkormányzati rendelet 12/A.§-a.
Németh Gyula                                                          Dr. Tóth Rita

 polgármester                                                               jegyző[1]

A 2. § a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[2]

A 2. § (2) bekezdése a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2019. január 1. napjától

[3]

A 3. § (11) bekezdését a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[4]

A 3. § (12) bekezdését a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[5]

A 4.§ (1)-(3) bekezdéseit az 5/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosította.

[6]

A 4/A.§-t és az azt megelőző címet a 9/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet iktatta be

[7]

A 4/A. § (1) bekezdését a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[8]

A 4/A. § (2) bekezdését a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[9]

A 4/A. § (3) bekezdését a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[10]

A 4/A. § (4) bekezdését a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[11]

A 6. § (3) bekezdést a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[12]

A 7. § a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[13]

A 8.§-t az 5/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A 8. §-t és  az azt megelőző alcímet újonnan a 14/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatályos 2018. január 1. napjától.