Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 07

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

               Önálló címet alkot:

                -   Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.


[1]2. §


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                                            Eredeti ei.                Mód. ei.

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                           156..819.175,-       313.166.431,-Ft-ban,

    aa.) működési költségvetési bevételét                       156.819.175,-       274.481.665,-Ft-ban,

    ab.) felhalmozási költségvetési bevételét                                    0,-         38.684.766,-Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                             156.819.175,-       313.166.431,-Ft-ban,

    ba.) működési költségvetési kiadását                        149.704.585,-       207.329.498,-Ft-ban,

    bb.) felhalmozási költségvetési kiadását                        7.114.590,-       105.836.933,-Ft-ban,


c.) költségvetési hiányát                                                                                         0,-                         0,-Ft-ban,

 


     állapítja meg.


(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi infrastrukturális céltartalékot 0,- Ft összegben hagyja jóvá.


3. §

[2](1)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:


                                                                                                                 Eredeti ei.                 Mód. ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                             32.535.159,-           40.851.256,-


  1. Intézményi működési bevételek                                                       13.135.159,-           19.013.238,-


  2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.)                               19.400.000,-           21.838.018,-

    2.1.Illetékek                                                                                            0,-                           0,-

    2.2.Helyi adók                                                                         16.400.000,-           16.400.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                   3.000.000,-             3.000.000,-

    2.4.Egyéb közhatalmi bev.                                                                      0,-                145.199,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                           80.313.539,-           93.337.478,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                         80.313.539,-           93.337.478,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                         20.339.594,-           21.730.340,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési tám.                                      30.129.050,-          31.992.634 ,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.                      28.044.895,-          28.129.344,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                    1.800.000,-             1.800.000,-

1.5. Önk.működőképessége megőrz. szolg.kieg.támogatás                      0,-             9.685.160,-

3. Központi kezelésű előirányzatok                                                                   0,-                           0,-

4. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása                                2.550,-                    2.550.-

5. Államházt.belüli megelőlegezés                                                                    0,-                           0,-

6. Elszámolásból származó bevételek                                                                0,-                           0,-

                                             


III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL                     6.838.053,-           44.373.136,-


   1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                             6.838.053,-           44.373.136,-

     ebből

     1.1. OEP támogatás                                                                                           0,-                           0,-

     1.2. Hivatal működési támog.                                                                            0,-                           0,-

     1.3. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                        6.838.053,-           44.373.136,-

      1.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                    0,-                           0.-

3. Tulajdonosi bevétel                                                                                                                           0.-

4. Finanszírozási bevétel                                                                                        0,-                           0.-


IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ                                                 0,-           38.684.766,-


V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL                           0,-                             0,-VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                           0,-                           0,-

  1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére)                                       0,-                           0,-

  2. Felhalm. célú hitel                                                                             0,-                           0,-


VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)             37.132.424,-           95.919.795,-

  1. Előző évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevét.          37.132.424,-           95.919.795,-

  2. Lekötött bankbetét megszűntetése                                                     0,-                           0,-

         


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                          156.819.175,-         313.166.431,-


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.


4. §

[3](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


  1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

                                                                                         Eredeti ei.               Mód.ei.

1.1. személyi jellegű kiadások                                                54.481.302,-           87.141.433,- 

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                             9.816.323,-           12.999.969,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                                    37.940.172,-           57.416.636,-

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                            12.684.748,-           12.684.748,-

1.5. működési célú pénzeszk.átadás államházt.belülre            5.310.555,-             5.630.555,-

1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre                        600.000,-             6.754.400,-

1.7. elvonások és befizetések                                                                0,-                           0,-

1.8. Felhalmozási célú kiadás                                                  7.114.590,-         107.707.435,-

                                                                                                                                                 


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                127.947.690,-         290.335.176,-


II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BELÜLRE                         0,-                           0,-


III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                                                 0,-                           0,- 


IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                26.087.438,-           20.047.208,-


VI. CÉLTARTALÉK                                                                                                0,-                           0.-

- Infrastrukturális céltartalék                                                                         0,-                           0.-


VII.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS

       VISSZAFIZETÉSE                                                                         2.784.047,-             2.784.047,-

  

VIII. PÉNZESZK. LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELH.                                    0,-                           0,-


KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.):                                                        156.819.175,-         313.166.431.-(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


5. §

A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete:                                          3 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete                                     9 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete a programok jóváhagyása után kerül meghatározásra.


6. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


7. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.


    10. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. április 30-ig.

(2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§-a szerinti illetményalap 2019. évben 46.380 Ft.


     11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve)a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(6) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


    12. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bükkszenterzsébet, 2019. február 12.


   

          Ortó Szilárd                                                                       Maticska Rita

          polgármester                                                                               jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 7/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 7-től

[2]

A rendelet szövegét a 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 7-től

[3]

A rendelet szövegét a 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 7-től

Mellékletek