Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 07- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről1

2020.07.07.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
[1]2. §
(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének
Eredeti ei. Mód. ei.
a.) tárgyévi költségvetési bevételét 156..819.175,- 313.166.431,-Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 156.819.175,- 274.481.665,-Ft-ban,
ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- 38.684.766,-Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 156.819.175,- 313.166.431,-Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 149.704.585,- 207.329.498,-Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 7.114.590,- 105.836.933,-Ft-ban,
c.) költségvetési hiányát 0,- 0,-Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi infrastrukturális céltartalékot 0,- Ft összegben hagyja jóvá.

3. § [2](1)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

Eredeti ei. Mód. ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 32.535.159,- 40.851.256,-
1. Intézményi működési bevételek 13.135.159,- 19.013.238,-
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.) 19.400.000,- 21.838.018,-
2.1.Illetékek 0,- 0,-
2.2.Helyi adók 16.400.000,- 16.400.000,-
2.3.Átengedett központi adók 3.000.000,- 3.000.000,-
2.4.Egyéb közhatalmi bev. 0,- 145.199,-
II. TÁMOGATÁSOK 80.313.539,- 93.337.478,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 80.313.539,- 93.337.478,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 20.339.594,- 21.730.340,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési tám. 30.129.050,- 31.992.634 ,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. 28.044.895,- 28.129.344,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.800.000,- 1.800.000,-
1.5. Önk.működőképessége megőrz. szolg.kieg.támogatás 0,- 9.685.160,-
3. Központi kezelésű előirányzatok 0,- 0,-
4. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása 2.550,- 2.550.-
5. Államházt.belüli megelőlegezés 0,- 0,-
6. Elszámolásból származó bevételek 0,- 0,-
III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 6.838.053,- 44.373.136,-
1.Működési célú támogatásértékű bevétel 6.838.053,- 44.373.136,-
ebből
1.1. OEP támogatás 0,- 0,-
1.2. Hivatal működési támog. 0,- 0,-
1.3. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 6.838.053,- 44.373.136,-
1.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0,- 0.-
3. Tulajdonosi bevétel 0.-
4. Finanszírozási bevétel 0,- 0.-
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 0,- 38.684.766,-
V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL 0,- 0,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,- 0,-
1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére) 0,- 0,-
2. Felhalm. célú hitel 0,- 0,-
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 37.132.424,- 95.919.795,-
1. Előző évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevét. 37.132.424,- 95.919.795,-
2. Lekötött bankbetét megszűntetése 0,- 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 156.819.175,- 313.166.431,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § [3](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
Eredeti ei. Mód.ei.
1.1. személyi jellegű kiadások 54.481.302,- 87.141.433,-
1.2. munkaadót terhelő járulékok 9.816.323,- 12.999.969,-
1.3. dologi jellegű kiadások 37.940.172,- 57.416.636,-
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 12.684.748,- 12.684.748,-
1.5. működési célú pénzeszk.átadás államházt.belülre 5.310.555,- 5.630.555,-
1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre 600.000,- 6.754.400,-
1.7. elvonások és befizetések 0,- 0,-
1.8. Felhalmozási célú kiadás 7.114.590,- 107.707.435,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 127.947.690,- 290.335.176,-
II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BELÜLRE 0,- 0,-
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 0,- 0,-
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 26.087.438,- 20.047.208,-
VI. CÉLTARTALÉK 0,- 0.-
- Infrastrukturális céltartalék 0,- 0.-
VII.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS
VISSZAFIZETÉSE 2.784.047,- 2.784.047,-
VIII. PÉNZESZK. LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELH. 0,- 0,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.): 156.819.175,- 313.166.431.-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 3 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete 9 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete a programok jóváhagyása után kerül meghatározásra.

6. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

10. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. április 30-ig.

(2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 46.380 Ft.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve)a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(6) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.