Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 28


Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.


Az önkormányzat  2016. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       217.107.297 Ft-ban

    b)  bevételi főösszegét      241.711.830 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:      I. Működési és fenntartási kiadások

   

             1. személyi jellegű kiadások                                                             70.885.802 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                     11.088.642 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 21.610.696 Ft

             4. szoc. pol-i ellátások                                                                        9.700.920 Ft

             5. Elvonások és befizetések                                                                1.289.713 Ft

             6. működési célú támogatásértékű kiadás                                           8.343.644 Ft

             7. működési célú támogatások áh. belülre                                          4.628.007 Ft

                                                                                                                                             

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                          127.547.424 Ft


   II.  Működési célú hitel törlesztése                                                              0 eFt


  III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                       0 eFt


   IV.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                    22.231.458 Ft


   V.   Felhalmozási kiadások                                                               23.510.721 Ft


  VI. Intézmény finanszírozás                                                             40.441.582 Ft


VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések

        visszafizetése                                                                    2.376.112 Ft


VIII. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                   1.000.000 Ft

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VI.)                                                        217.107.297 Ft


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


.III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


  1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
  2. Az önkormányzat 2016.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.


  1. Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2016. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 24.604.533.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2016. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Bükkszenterzsébet, 2017. április 27.
Ortó Szilárd                                                                                                      Maticska Rita

 polgármester                                                                                                           jegyző