Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 28- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról1

2017.04.28.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 217.107.297 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 241.711.830 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 70.885.802 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 11.088.642 Ft
3. dologi jellegű kiadások 21.610.696 Ft
4. szoc. pol-i ellátások 9.700.920 Ft
5. Elvonások és befizetések 1.289.713 Ft
6. működési célú támogatásértékű kiadás 8.343.644 Ft
7. működési célú támogatások áh. belülre 4.628.007 Ft
_____________________________
Összesen: 127.547.424 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 22.231.458 Ft
V. Felhalmozási kiadások 23.510.721 Ft
VI. Intézmény finanszírozás 40.441.582 Ft
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése 2.376.112 Ft
VIII. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 1.000.000 Ft
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VI.) 217.107.297 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

.

II. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
2. Az önkormányzat 2016.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.
1. Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2016. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 24.604.533.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2016. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.