Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 29- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról1

2019.05.29.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve:

1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

1. Bükszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 225.472.292 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 321.392.087 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
1.1. személyi jellegű kiadások 25.691.891 Ft
1.2. munkaadót terhelő járulékok 5.465.393 Ft
1.3. dologi jellegű kiadások 15.256.976 Ft
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai ---
1.5. működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre ---
1.6. működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre ---
2. Önkormányzat szakfeladatai
2.1. személyi jellegű kiadások 61.868.389 Ft
2.2. munkaadókat terhelő járulék 7.788.045 Ft
2.3. dologi jellegű kiadások 22.382.180 Ft
2.4. ellátottak pénzbeli jutt. 11.884.611 Ft
2.5. működési célú támogatásértékű kiadás 11.266.628 Ft
2.6. Elvonások és befizetések 2.352.331 Ft
Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 87.560.280 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 13.253.438 Ft
3. dologi jellegű kiadások 37.639.156 Ft
4. ellátottak pénzbeli ell. 11.884.611 Ft
5. működési célú támogatásértékű kiadás 10.666.628 Ft
6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre 600.000 Ft
7. Elvonások és befizetések 2.352.331 Ft
_____________________________
Összesen: 163.956.444 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 Ft
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 Ft
IV. Részvények vásárlása 0 Ft
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft
VI. Felhalmozási kiadások 20.942.777 Ft
VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.507.257 Ft
VIII. Finanszírozási kiadások 38.065.814 Ft
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VIII.) 225.472.292 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4., az 5., a 6 és a 7. melléklet adja meg.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2018. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 94.439.887 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2018. évi pénzmaradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.