Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 13- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről1

2015.02.13.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § .

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9.számú melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8.számú melléklet tartalmazza.

2. § .

(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 125.400.000 Ft-ban,
aa.) működési költségvetési bevételét 90.036.000 Ft-ban,
ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 35.364.000 Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 127.537.000 Ft-ban,
ba.) működési költségvetési kiadását 92.173.000 Ft-ban,
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 35.364.000 Ft-ban,
c.) működési költségvetési hiányát 2.137.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány
a.) belső finanszírozását
aa.) 12.352.000 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból,
b.) külső finanszírozását 2.137.000 Ft összegben kiegészítő állami támogatás igénybe- vételével tervezi.
(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi általános tartalékot 500.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 19.845.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 16.390.000,-
1. Intézményi műk. bevételek 3.090.000,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 13.300.000,-
2.1.Illetékek ---
2.2.Helyi adók 11.200.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.000.000,-
2.4.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev. 100.000,-
II. TÁMOGATÁSOK 71.729.000,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 69.592.000,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 16.414.000,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám. 26.828.000,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti,gyerm.étk. felad. tám. 25.120.000,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.227.000,-
2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás 2.137.000,-
3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások 2.250,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 430.000,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL 4.054.000,-
1.Működési célú pénzeszközátvétel 4.054.000,-
ebből
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 4.054.000,-
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL
22.582.000,-
1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 22.582.000,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,-
1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére) 0,-
2.Felhalm. célú hitel 0,-
VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 12.352.000,-
1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét. 12.352.000,-
2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 127.537.000,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1., 2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.sz. melléklet tartalmazza.

4. § .

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
- személyi jellegű kiadások 14.319.000,-
- munkaadót terhelő járulékok 3.490.000,-
- dologi jellegű kiadások 17.000.000,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 13.676.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 41.988.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 1.200.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 91.673.000,-
II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE 3.167.000,-
III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE: 0
IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK 500.000,-
V.CÉLTARTALÉK 19.845.000,-
- Infrastrukturális céltartalék 19.845.000,-
_______________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): 127.537.000,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.

5. § .

A képviselő-testület a 2015. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 2 fő,
b.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 22 fő.

6. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 2.137.000 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása 2015. évi I. ütemére.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről, valamint a munkabérhitel és likvid hitel felvételéről.

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

11. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2015. április 30-ig.

(2) A 2015. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. §-a szerinti illetményalap 2015. évben 38.650 Ft.

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

13. § (1) A rendelet elfogadása napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(3) A 2015. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.