Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelete Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 13

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelete


Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi

költségvetéséről
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.


(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


               Önálló címet alkot:


  • Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9.számú melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8.számú melléklet tartalmazza.2.§.


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                                        125.400.000 Ft-ban,

    aa.) működési költségvetési bevételét                                      90.036.000 Ft-ban,

    ab.) felhalmozási költségvetési bevételét                                  35.364.000 Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                                        127.537.000 Ft-ban,

    ba.) működési költségvetési kiadását                                      92.173.000 Ft-ban,

    bb.) felhalmozási költségvetési kiadását                             35.364.000 Ft-ban,


c.) működési költségvetési hiányát                                                             2.137.000 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány


a.) belső finanszírozását


    aa.) 12.352.000 Ft összegben a felhalmozási célú pénzmaradványból,


b.) külső finanszírozását 2.137.000 Ft összegben kiegészítő állami támogatás igénybe-             vételével tervezi.


                                                                                                                                             

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi általános tartalékot 500.000 Ft összegben, az infrastrukturális céltartalékot 19.845.000 Ft összegben hagyja jóvá.


3.§.


(1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                                  16.390.000,-


  1. Intézményi műk. bevételek                                                                                   3.090.000,-


  2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                                                    13.300.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                                   ---

    2.2.Helyi adók                                                                               11.200.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                          2.000.000,-

    2.4.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bev.                                            100.000,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                                          71.729.000,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                          69.592.000,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                                  16.414.000,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám.                                     26.828.000,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti,gyerm.étk. felad. tám.                25.120.000,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                                1.227.000,-

2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás                   2.137.000,-

3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások                                   2.250,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                                  430.000,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL                                  4.054.000,-


   1.Működési célú pénzeszközátvétel                                                                        4.054.000,-

     ebből

    

     - Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                                           4.054.000,-

    

V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL

                                                                                                                               22.582.000,- 

  1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel                                                                        22.582.000,-VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                                           0,-

  1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére)                                                           0,-

  2.Felhalm. célú hitel                                                                                                0,-


VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)                                 12.352.000,-

  1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét.                             12.352.000,-

  2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                      0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                                           127.537.000,-(2)A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1.,  2. számú melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3.sz. melléklet tartalmazza.4.§.


(1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK


- személyi jellegű kiadások                                                                     14.319.000,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                                  3.490.000,-

- dologi jellegű kiadások                                                                        17.000.000,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  13.676.000,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                41.988.000,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                  1.200.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                                   91.673.000,-II.  FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE                                3.167.000,- 


III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE:                     0


IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                                500.000,-


V.CÉLTARTALÉK                                                                                              19.845.000,-

   - Infrastrukturális céltartalék                                                                                 19.845.000,-

                                                                                                                     _______________

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):                                                               127.537.000,-


(2)A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3.számú melléklet tartalmazza.


(3)A költségvetés mérlegét a 4.számú melléklet, az összevont mérlegét az 5.számú melléklet tartalmazza.


(4)Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6.számú melléklete tartalmazza.
5.§.


A képviselő-testület a 2015. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:


a.) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete:                                                          2 fő,

b.) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                                                              22 fő.
6.§.Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a  7. számú melléklet tartalmazza.
7.§.


Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
8.§.


Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 2.137.000 Ft működési hiánnyal tervez, melyre tekintettel pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása 2015. évi I. ütemére.9.§.(1)A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.(3)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


(4)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről, valamint a munkabérhitel és likvid hitel felvételéről.
                                                          10.§.


(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2)A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.11.§.(1)A képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2015. április 30-ig.


(2)A 2015. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.(3)Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132.§-a  szerinti illetményalap 2015. évben 38.650 Ft.12.§.


(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.            


(4)A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.13.§.


(1)A rendelet elfogadása napján lép hatályba.


(2)A rendelet rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.


(3)A 2015. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadása napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait a költségvetési rendelet tartalmazza.


(4)Az átmeneti időszakban beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kell beszámolni.Bükkszenterzsébet, 2015. február 13.
    Ortó Szilárd                                                                                               Nagy László

     polgármester                                                                                                  jegyző