Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 14- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2018.02.14.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 121.604.419 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 121.604.419 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 121.604.419 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 121.604.419 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi infrastrukturális céltartalékot 1.707.054,- Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 25.490.999,-
1. Intézményi műk. bevételek 12.690.999,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 16.270.000,-
2.1.Illetékek ---
2.2.Helyi adók 10.800.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.000.000,-
2.4 Egyéb bevétel 0,-
II. TÁMOGATÁSOK 71.062.112,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 71.062.112,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 19.576.685,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám. 25.337.800,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti,gyerm.étk. felad. tám. 24.345.077,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.800.000,-
2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás 0,-
3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások 2.550,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL 14.732.425,-
1.Működési célú pénzeszközátvétel 14.732.425,-
ebből
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 14.732.425,-
- MT alapján teljes munkaidős foglalkoztatására átvett pénzeszköz 0,-
- Közalkalmazott foglalkoztatására átvett pénzeszköz 0,- 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0.-
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL
0,-
1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 0,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,-
1.Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) 0,-
2.Felhalmozási célú hitel 0,-
VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 10.318.883,-
1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét. 10.318.883,-
- Működési célú 2017. évi pénzmaradvány 10.318.883,-
- Felhalmozási célú 2017. évi pénzmaradvány 0,-
2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 121.604.419,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
- személyi jellegű kiadások 26.524.051,-
- munkaadót terhelő járulékok 5.525.600,-
- dologi jellegű kiadások 15.366.279,-
- fejlesztési kiadások 0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 0,-
2.Önkormányzat tevékenységei
- személyi jellegű kiadások 22.855.724,-
- munkaadót terhelő járulékok 3.618.143,-
- dologi jellegű kiadások 20.089.863,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.765.158,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 6.552.344,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 600.000,-
-felhalmozási célú kiadás 6.200.000,-
ÖNKORM.SZINTŰ MŰK.ÉS FENNTART.KIAD.
- személyi jellegű kiadások 49.379.775,-
- munkaadót terhelő járulékok 9.143.743,-
- dologi jellegű kiadások 35.456.142,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.765.158,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 4.845.290,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 600.000,-
- felhalmozási célú kiadás 6.200.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 117.390.108,-
II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE 0,-
III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE: 0,-
IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1.707.054,-
V.MEGELŐLEGEZÉS 0,-
- Megelőlegezés visszafizetése 2.507.257,-
_______________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): 121.604.419,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2018. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 4 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete 9 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete a programok jóváhagyása után kerül meghatározásra.

6. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

10. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2018. április 30-ig.

(2) A 2018. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2018. évben 38.650 Ft.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve)a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(6) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.