Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 14

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

               Önálló címet alkot:

                -   Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.


2. §

(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét                            121.604.419 Ft-ban,

                        aa) működési költségvetési bevételét            121.604.419 Ft-ban,

                        ab) felhalmozási költségvetési bevételét                         0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                             121.604.419 Ft-ban,

                        ba) működési költségvetési kiadását             121.604.419 Ft-ban,

                        bb) felhalmozási költségvetési kiadását                            0 Ft-ban,

     állapítja meg.


(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi infrastrukturális céltartalékot 1.707.054,- Ft összegben hagyja jóvá.


3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                                                25.490.999,-


  1. Intézményi műk. bevételek                                                                             12.690.999,-


  2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                                                16.270.000,-

    2.1.Illetékek                                                                                                  ---

    2.2.Helyi adók                                                                              10.800.000,-

    2.3.Átengedett központi adók                                                        2.000.000,-

    2.4 Egyéb bevétel                                                                                         0,-

                                                                                                                             

II. TÁMOGATÁSOK                                                                                         71.062.112,-

  1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                     71.062.112,-

    1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                              19.576.685,-

    1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám.                                25.337.800,-

    1.3. Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti,gyerm.étk. felad. tám.          24.345.077,-

    1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                           1.800.000,-

2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás                                  0,-

3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások                                   2.550,-


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                                         0,-


IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL                           14.732.425,-


   1.Működési célú pénzeszközátvétel                                                                   14.732.425,-

     ebből

    - Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                                                           14.732.425,-

    - MT alapján teljes munkaidős foglalkoztatására átvett pénzeszköz                                0,-

    - Közalkalmazott foglalkoztatására átvett pénzeszköz                                                     0,-          2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                                             0.-

    

V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL

                                                                                                                                               0,- 

  1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel                                                                                    0,-


VI. HITELEK (1.+2.)                                                                                                          0,-

  1.Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)                                                           0,-

  2.Felhalmozási célú hitel                                                                                                     0,-


VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)                             10.318.883,-

  1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét.                       10.318.883,-

  • Működési célú 2017. évi pénzmaradvány                                  10.318.883,-
  • Felhalmozási célú 2017. évi pénzmaradvány                                                0,-

  2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                               0,-


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)                                                        121.604.419,-


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK


1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

- személyi jellegű kiadások                                                                  26.524.051,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               5.525.600,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      15.366.279,-

- fejlesztési kiadások                                                                                            0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                                           0,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                                          0,-


2.Önkormányzat tevékenységei

- személyi jellegű kiadások                                                                  22.855.724,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               3.618.143,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      20.089.863,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              11.765.158,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                             6.552.344,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                               600.000,-

-felhalmozási célú kiadás                                                                       6.200.000,-


ÖNKORM.SZINTŰ MŰK.ÉS FENNTART.KIAD.

- személyi jellegű kiadások                                                                  49.379.775,-

- munkaadót terhelő járulékok                                                               9.143.743,-

- dologi jellegű kiadások                                                                      35.456.142,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              11.765.158,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre                             4.845.290,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre                               600.000,-

- felhalmozási célú kiadás                                                                      6.200.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:                               117.390.108,-


II.  FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE                                          0,- 


III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE:                                  0,-


IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                           1.707.054,-


V.MEGELŐLEGEZÉS                                                                                                      0,-

   - Megelőlegezés visszafizetése                                                                            2.507.257,-

                                                                                                                     _______________

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):                                                             121.604.419,-


(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


5. §

A képviselő-testület a 2018. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete:                                          4 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete                                    9 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete a programok jóváhagyása után kerül meghatározásra.


6. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

    10. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2018. április 30-ig.

(2) A 2018. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§-a szerinti illetményalap 2018. évben 38.650 Ft.


     11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve)a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(6) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


    12. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Bükkszenterzsébet, 2018. február 13.   

     Ortó Szilárd                                                                       Maticska Rita

    polgármester                                                                               jegyző

Mellékletek