Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2016. 04. 27

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.


Az önkormányzat  2015. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       172.476 eFt-ban

    b)  bevételi főösszegét      180.095 eFT-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:      I. Működési és fenntartási kiadások

   

             1. személyi jellegű kiadások                                                                   50.476 eFt

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                            8.663 eFt

             3. dologi jellegű kiadások                                                                       20.123 eFt

             4. szoc. pol-i ellátások                                                                            18.948 eFt

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                                9.596 eFt

                                                                                                                                             

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                               107.806 eFt


   II.  Működési célú hitel törlesztése                                                             0 eFt


   III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                       0 eFt


    IV.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                         2.183 eFt


    V.   Felhalmozási kiadások                                                                 25.351 eFt


    VI. Intézmény finanszírozás                                                               37.136 eFt

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VI.)                                                            172.476 eFt


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


.
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


.III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


  1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
  2. Az önkormányzat 2015.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.


IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2015. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 7.619.000.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2015. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Bükkszenterzsébet, 2016. április 26.
Ortó Szilárd                                                                                                      Maticska Rita

 polgármester                                                                                                           jegyző