Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2016. 04. 27- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetési zárszámadásról1

2016.04.27.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 172.476 eFt-ban

b) bevételi főösszegét 180.095 eFT-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 50.476 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 8.663 eFt
3. dologi jellegű kiadások 20.123 eFt
4. szoc. pol-i ellátások 18.948 eFt
5. működési célú támogatásértékű kiadás 9.596 eFt
_____________________________
Összesen: 107.806 eFt
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.183 eFt
V. Felhalmozási kiadások 25.351 eFt
VI. Intézmény finanszírozás 37.136 eFt
_____________________________
Kiadások összesen (I+…..+VI.) 172.476 eFt

I. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
2. Az önkormányzat 2015.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2015. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 7.619.000.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2015. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.