Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról

Hatályos: 2020. 08. 01A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Főv. r.) 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XII. kerület közigazgatási területén lévő,

 1. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, a Főv. r. 1. számú mellékletében kijelölt Budapest XII. kerületi várakozási övezetek területén lévő közterületekre,
 2. a Főv. r. 3. számú mellékletében védett övezetként megjelölt Normafa környékére (a továbbiakban: védett övezet), továbbá
 3. az Önkormányzat tulajdonában álló, a jelen Rendelet mellékletének V. pontjában részletezett Budapest XII. kerület területén lévő, „átszállási zóna” elnevezésű közterületekre.


Várakozási övezetek


2. §


(1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetek területét, a várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, a várakozási övezetek Főv. r. 2. számú melléklete szerinti díjtételekbe való besorolását, valamint a Főv. r. 9. §-a alapján óránként fizetendő várakozási díjakat a rendelet mellékletének I-II. pontja tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XII. kerületi várakozási övezeteket zónákra osztja. A zónák területét a rendelet mellékletének III. pontja határozza meg.


(3) A Rendelet értelmében „átszállási zóna”: az Önkormányzat területén egy közösségi közlekedési csomópontrendszer közelében kijelölt olyan várakozási terület, amely rendszerhasználati díj megfizetése mellett vehető igénybe. Az „átszállási zónákat” jelen Rendelet mellékletének V. pontja rögzíti.


3. §


A Főv. r. 10. §-ának (2) bekezdésében felsorolt feltételek fennállása mellett a lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele az is, hogy a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása ne álljon fenn.

4. §


(1) A lakossági várakozási hozzájárulás (Főv. r. 10. §) a lakóhely szerinti zóna vagy rendkívüli helyzet – így különösen építkezés, útfelújítás, közüzemi munkálatok - esetén a lakóhelytől eltérő zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A lakóhelytől eltérő zónára lakossági várakozási hozzájárulás a rendkívüli helyzet fennállása alatti időszakra biztosítható.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese (Főv. r. 10. § (5) bekezdése), amelyből a következő mértékű kedvezményeket kell biztosítani:


 1. lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%;
 2. lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 3 környezetvédelmi kategóriának

      megfelel,

bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 4 környezetvédelmi kategóriának

      megfelel,

bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 5 környezetvédelmi kategóriának

      megfelel.

bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen elektromos üzemű.


(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki (Főv. r. 10. § (3) bekezdés). Ha lakásonként több személygépkocsira kérik a várakozási hozzájárulás kiadását, a kérelmeknek az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához történő beérkezési sorrendje szerint kell elbírálni azt, hogy melyik személygépkocsira lehet elsőként, melyikre másodikként kiadni a várakozási hozzájárulást, és melyik személygépkocsi esetében kell a kérelmet elutasítani. A kérelmeknek ugyanazon a napon történő beérkezése esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik személygépkocsira kérik elsőként, melyikre másodikként a várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.


4/A. §


(1) Az „átszállási zóna” kedvezményre jogosult az a kerületi lakos, aki a kerületben várakozási övezeten kívüli lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezik, nem áll fenn az Önkormányzattal szemben várakozási díj és pótdíj, helyi adó vagy más jogcímen lejárt tartozása, valamint a rendszerhasználati díjat a jelen Rendeletben foglalt feltételekkel megfizette.


(2) Az „átszállási zóna” kedvezmény a jelen Rendelet mellékletének V. pontjában rögzített területeken 8 óra és 18 óra közötti napi várakozásra jogosít, jelen bekezdésben meghatározott üzemeltetési időn túli várakozás esetében további várakozásra a Főv. r.-ben foglalt szabályok szerint jogosult.


(3) Az „átszállási zóna” kedvezmény kizárólag az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által működtetett eügyintezes.hegyvidek.hu weboldal e-ügyintézési rendszerén (továbbiakban e-ügyintézési rendszer) történő regisztrációt követően vehető igénybe.


(4) A jogosult köteles az „átszállási zóna” igénybevételéért az e-ügyintézési rendszeren keresztül, naponként a Főv. r. 9.§ (2) bekezdésében foglalt Budapest közigazgatási határain belül meghatározott két vonaljegy árának megfelelő összegű rendszerhasználati díjat fizetni.


5. §


(1) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás (Főv. r. 11. §) a székhely, telephely vagy fióktelep szerinti zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein, üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.


(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás 30%-os díjkedvezményre jogosít.


(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás (Főv. r. 12. §) a Budapest XII. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb két óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.


6. §


(1) A lakossági, a gazdálkodói, az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért 2.000 forint költségtérítést kell fizetni.


(2) A lakossági, a gazdálkodói, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki.


6/A. §


(1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosító hozzájárulás (szolgálati várakozási hozzájárulás) adható ki

 1. kérelemre, arra a gépjárműre, amelynek üzembentartója az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési szerve vagy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága;
 2. az Önkormányzat jegyzőjének javaslatára, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselője által megjelölt személygépkocsira, ha a köztisztviselő munkaköri feladatainak ellátása szükségessé teszi és gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs;
 3. az Önkormányzat vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartós megbízásából vagy az Önkormányzat érdekében eljáró természetes személynek, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjának, az általa megjelölt személygépkocsira, ha gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs;
 4. kérelemre, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek Budapest XII. kerület várakozási övezete területén szolgálatot teljesítő egyházi személyének, az általa megjelölt személygépkocsira, ha gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs;
 5. a központi, a területi és a helyi államigazgatási szervek közszolgálati tisztviselői, tagjai és más alkalmazottai részére, az általuk megjelölt személygépkocsira, az illetékes vezető javaslata alapján, ha a kérelmezőnek gépjárműadó, az Önkormányzattal szemben helyi adó, vagy más jogcímen tartozása nincs;
 6. kérelemre, a XII. kerület Díszpolgára részére, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, ha a kérelmezőnek gépjárműadó, az Önkormányzattal szemben helyi adó, vagy más jogcímen tartozása nincs. A Díszpolgár részére adott szolgálati várakozási hozzájárulás költségmentes.


(1a) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosító hozzájárulás (kerületi várakozási hozzájárulás) adható ki kérelemre, ha azt a kérelmező súlyos egészségi állapota indokolja. A kérelmező súlyos egészségi állapotát orvosa, háziorvosa igazolja.


(2) Az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott szolgálati várakozási hozzájárulásokat az Önkormányzat polgármestere adja ki, a kiadásért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért 2.000 forint költségtérítést kell fizetni.


(3) Az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott várakozási hozzájárulások a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényesek.


6/B. §


(1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezet területén működő általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira, ha a gyermek és a szülő Budapest XII. kerületi bejelentett lakóhelyükön közös háztartásban élnek.


(2) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

            a) a költségtérítés megfizetése,

            b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

            c) az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója,

            d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás,

            e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn.


(3) Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható ki.


(4) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás az intézménylátogatási igazolásban megjelölt iskola címe szerinti várakozási zónában naponta egyszer, legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.


(5) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a tanítási év utolsó napjáig érvényes. A várakozási hozzájárulás igénybevételének további feltétele a gépjármű első szélvédő üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsa, amelyen jelezni kell a várakozás megkezdésének időpontját. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A tárcsa helyett választható a rendelet mellékletének IV. pontja szerinti „gyermekszállítás várakozási napijegy” formanyomtatvány olvasható kitöltése és a gépjármű első szélvédője mögött, jól látható módon történő kihelyezése is. Tanítási év: minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.


6/C. §


(1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezet területén működő bölcsödébe, óvodába járó gyermek szülőjének gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira, ha a gyermek és a szülő Budapest XII. kerületi bejelentett lakóhelyükön közös háztartásban élnek.


(2) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

            a) a költségtérítés megfizetése,

            b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

            c) a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja,

            d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás,

            e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn.


(3) Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható ki.


(4) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás az intézménylátogatási igazolásban megjelölt bölcsőde, óvoda címe szerinti várakozási zónában naponta két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.


(5) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a nevelési év utolsó napjáig érvényes. A várakozási hozzájárulás igénybevételének további feltétele a gépjármű első szélvédő üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsa, amelyen jelezni kell a várakozás megkezdésének időpontját. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A tárcsa helyett választható a rendelet mellékletének IV. pontja szerinti „gyermekszállítás várakozási napijegy” formanyomtatvány olvasható kitöltése és a gépjármű első szélvédője mögött, jól látható módon történő kihelyezése is. Nevelési év: minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.


6/D. §


(1) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért 2.000 forint költségtérítést kell fizetni.


(2) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki.
6/E. §


(1) Ápolási várakozási hozzájárulás adható annak a személynek, aki Budapest XII. kerületi várakozási övezetben lakóhellyel rendelkező, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pont) ápolja.


(2) Az ápolási várakozási hozzájárulás az ápolást végző személy által megjelölt személygépkocsira akkor adható ki, ha

 1. az ápolást végző személynek gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs;
 2. a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolási-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás;
 3. az ápolt személy háziorvosa igazolja, hogy az ápolt személy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos.


(3) Az ápolási várakozási hozzájárulás az ápolt személy lakóhely szerinti zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.


(4) Az ápolási várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki, a kiadásért a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért 2.000 forint költségtérítést kell fizetni. A hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás napját követő év január 31-ig érvényes.


(5) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan betegnek vagy súlyosan fogyatékosnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 41. § (3) bekezdésében meghatározott személyt kell tekinteni.


6/F. §


(1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetre meghatározott várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat az Önkormányzat polgármester elengedi, ha a kérelmező igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XII. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakban folyó gyógykezelése miatt került sor.


(2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani vagy az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak útján eljuttatni. A kérelemhez mellékelni kell:

a) az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1) bekezdés szerinti igazolását,

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást,

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a mobiltelefonos parkolási díjfizetésről.6/G. §


(1) Az Önkormányzat polgármestere a gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyel várakozó gépjármű üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat törli, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesült.


(2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a kérelmező gyermekét ellátásban részesítették,

b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

c) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.


6/H. §


(1) Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, az Önkormányzat polgármestere a gépjármű üzembentartójának kérelmére törli az emiatt kiszabott pótdíjat.   A pótdíjat a polgármester naptári évenként egy alkalommal törölheti.     


(2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.


6/I. §


(1) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható.


(2) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból.


(3) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (1) – (2) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.
6/J. §


(1) Ha az érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű üzembentartója elhunyt, és a várakozási hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt hozzátartozójának kérésére – a hagyatéki eljárás lezárásáig – az Önkormányzat polgármestere lakossági várakozási hozzájárulás kiadását engedélyezheti az elhunyt egykori lakóhelye szerinti zónára.


(2) A kérelemhez csatolni kell a hagyatéki jegyzőkönyvet, vagy a hagyatéki leltárt, vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.


(3) Az engedély kiadása során 3-4. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.


Védett övezet


7. §


(1) A védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító

 1. lakossági behajtási hozzájárulást (Főv. r. 16. §),
 2. a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 17. §),
 3. gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 19. §), és
 4. egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 20. §)

az Önkormányzat jegyzője adja ki. A hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért 2.000 forint költségtérítést kell fizetni.


(2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása

      a) során a 3. §-ban és a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell;

      b) után fizetendő éves várakozás díjból a 4. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott mértékű kedvezményeket kell biztosítani.


(3) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása után a Főv. r. 25. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint számított éves várakozási díjat kell fizetni.


(4) A lakossági behajtási és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása után éves várakozási díjat nem kell fizetni.


7/A. §


(1) A védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító

 1. gazdálkodói behajtási hozzájárulást (Főv. r. 18. §),
 2. áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást és közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 21. §),
 3. szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 22. §),
 4. eseti behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv. r. 23. §)

az Önkormányzat jegyzője adja ki. A hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért a Főv. r. 44. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést kell fizetni.


(2) Az (1) bekezdés b) – d) pontjában felsorolt behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja, a Főv. r. 25. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Normafa Park történelmi sportterület rehabilitációjával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében mérsékelhető. A várakozási díj mérsékléséről az Önkormányzat jegyzője dönt.


(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eseti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja, a Főv.r. 25. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Normafa védett övezet területén megtartásra kerülő, a Normafa Park történelmi sportterület rehabilitációjának céljaival összeegyeztethető kulturális, sport rendezvény, közösségi programon történő részvétel érdekében, a részt vevő csoport tagjai részére mérsékelhető. A várakozási díj mérsékléséről az Önkormányzat jegyzője dönt.


Kizárólagos használatú várakozóhelyek


8. §


A védett és várakozási övezetekben az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken, a Főv. r 36-38. §-a szerinti kizárólagos használatú várakozási helyek létesítéséhez szükséges tulajdonosi egyetértési jogot az Önkormányzat polgármestere gyakorolja.


Közterület-felügyelet behajtási-várakozási hozzájárulása


9. §


(1) Az Önkormányzat által működtetett Hegyvidéki Közterület-felügyelet használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsira kiadott behajtási- várakozási hozzájárulás a Budapest XII. kerületi várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a Budapest XII. kerületi védett övezetbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.


(2) A Közterület-felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulását az Önkormányzat polgármestere adja ki. A hozzájárulások száma legfeljebb 10 lehet. A hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.


Eljárási szabályok


10. §


(1) A rendeletben megjelölt várakozási, behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.


(1a) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által az eügyintezes.hegyvidek.hu weboldalon működtetett e-ügyintézési rendszer igénybevételével elektronikus úton is intézhetők a:

 • lakossági (a lakcímenkénti első és második gépkocsi, valamin a kérelmező által üzemben tartott, illetve munkáltató által kizárólagos használatra biztosított gépkocsi esetén is),
 • gazdálkodói,
 • egészségügyi,
 • gyermekszállítás iskolába,
 • gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába

várakozási hozzájárulással kapcsolatos ügyek.


(1b) Elektronikus ügyintézésre kizárólag (1a) pontban megjelölt weboldalon az ügyfél regisztrációját és a Polgármesteri Hivatalban történő személyes azonosítását követően van lehetőség.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét (az emelet, ajtó megjelölésével), anyja nevét, születési helyét, idejét, elérhetőségét munkaidőben (telefonszámát),
 2. nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,
 3. a gépjármű kategóriájának, gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a jármű forgalomi engedélyének műszaki érvényességi határidejét,
 4. a kérelmezett hozzájárulás típusát és kiadásának indokait,
 5. a kérelmező nyilatkozatát a Főv. r. 10. §-ának (3) bekezdésében és e rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban (a lakásonkénti személygépkocsik száma, a hozzájárulások kiadásának sorrendisége),
 6. a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételinek megállapítás céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból, továbbá a gépjárműadó, a helyi adó nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa,

g) lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási, gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás, valamint ápolási várakozási hozzájárulás esetén a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása,

 1. lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási, a 6/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott szolgálati várakozási, a gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába hozzájárulás, valamint az ápolási várakozási hozzájárulás esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem beadásának időpontjában az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen lejárt tartozása nem áll fenn.(3) A kérelemhez mellékelni kell

 1. a költségtérítés megfizetését igazoló átutalási megbízást vagy annak másolatát,
 2. az illetékes önkormányzati adóhatóság igazolását a gépjárműadó megfizetéséről vagy az adómentességről, továbbá a gépjármű forgalomba tarthatóságát igazoló okmány másolatát, ha a gépjárművel kapcsolatos adóztatási feladatokat nem a Budapest XII. kerületi önkormányzati adóhatóság látja el,
 3. a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását.

d)   a gyermekszállítás bölcsödébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a 6/B. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti intézménylátogatási igazolást.

e) az ápolási várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a háziorvos 6/E. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolást.11. §


A kiadott hozzájárulás tartalmazza

 1. az önkormányzat megnevezését, címerét, pecsétjének lenyomatát,
 2. a hozzájárulás sorszámát,
 3. a hozzájárulás érvényességi idejét,
 4. az övezet, a zóna megnevezését,
 5. a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát.


12. §


A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a 10. § (2) bekezdésének a) – c) pontjában és a 11. § b) – d) pontjában meghatározott adatokat,
 2. a hozzájárulás pótlása, cseréje, visszavonása esetén ennek tényét.


12/A. §


A 7. § (1) bekezdésében és a 7/A. § (1) bekezdésében felsorolt várakozási hozzájárulások iránti kérelmek tartalmára a Főv. r. 42. § (2) – (6) bekezdésében, a hozzájárulás tartalmára a Főv. r. 45. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni.


13. §


A 4-6. §-a szerinti várakozási hozzájárulás kiadásának megtagadásáról az Önkormányzat polgármestere, a 7. § (1) bekezdés és a 7/A. § (1) bekezdés szerinti várakozási hozzájárulás kiadásának megtagadásáról és a várakozási díj 7/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti mérsékléséről az Önkormányzat jegyzője határozatot hoz. A polgármester, valamint a jegyző határozata ellen – a határozat közlésétől számított 15 napon belül – az Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.Záró rendelkezések


14. §


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Főv. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.


15. §


(1) Ez a rendelet 2010. július 1-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló 14/2009. (VI. 26.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete és az azt módosító 24/2009. (XI. 20.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletének 7. §-a, valamint a 25/2009. (XI. 20.) és a 28/2009. (XII. 17.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete.(3) E rendelet rendelkezései nem érintik a (2) bekezdésben említett rendeletek alapján kiadott várakozási hozzájárulások érvényességét.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Melléklet


A Budapest XII. kerületi várakozási övezetek, a várakozás megengedett leghosszabb időtartama, a fizetendő várakozási díjak, a várakozási övezetek zónáiI.

Várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása1.     4 órás maximális várakozási idejű területek:


A Szilágyi Erzsébet fasor - Széll Kálmán tér – Várfok utca – Vérmező út - Krisztina körút - Magyar jakobinusok tere - Alkotás utca - Márvány utca - Győri út - Avar utca - Hegyalja út - Fürj utca - Lejtő utca - Apor Vilmos tér - Jagelló út - Németvölgyi út - Muskátli utca - Nárcisz utca - Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Galántai utca - Székács utca - Goldmark Károly utca - Határőr utca -  Pethényi köz – Diós árok - Józsa Béla köz – Alsó Svábhegyi út - Kútvölgyi út által határolt területet beleértve - a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utcának a Székács utca és Határőr utca közötti szakasza, a Határőr útnak a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Fogaskerekű utca a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza és a Sirály utca.


II.

Várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása1.     2. díjtételű területekA Szilágyi Erzsébet fasor - Széll Kálmán tér – Várfok utca – Vérmező út - Krisztina körút - Magyar jakobinusok tere - Alkotás utca - Márvány utca - Győri út - Avar utca - Hegyalja út - Fürj utca - Lejtő utca - Apor Vilmos tér - Jagelló út - Németvölgyi út - Muskátli utca - Nárcisz utca - Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Galántai utca - Székács utca - Goldmark Károly utca - Határőr utca -  Pethényi köz – Diós árok - Józsa Béla köz – Alsó Svábhegyi út - Kútvölgyi út által határolt területet beleértve - a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utcának a Székács utca és Határőr utca közötti szakasza, a Határőr útnak a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Fogaskerekű utca a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza és a Sirály utca.


Az óránként fizetendő várakozási díj:

 1. személygépkocsi, a három- vagy négykerekű motor-kerékpár, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi (a továbbiakban együtt: személygépkocsi) esetén: a BKK Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának 1,25-szöröse;
 2. Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi) esetén: az a) pont szerinti 5 forintra kerekített várakozási díj háromszorosa.III.


A várakozási övezetek zónákra osztása1. számú zóna:

Diós árok – Józsa Béla köz – Alsó Svábhegyi út – Kútvölgyi út – Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Várfok utca – Csaba utca – Csaba Lépcső - Határőr út – Pethényi köz – Fogaskerekű utca 12. által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket (ide nem értve a Csaba lépcsőt).


Az 1. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed a 2. számú zónához tartozó Roskovics utca 10. előtti közterületre is.


2. számú zóna:

Csaba utca – Várfok utca – Vérmező út – Krisztina körút – Magyar jakobinusok tere – Alkotás utca – Nagyenyed utca – Istenhegyi út – Székács utca – Goldmark Károly utca – Határőr út –által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

Az 2. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed az 1. számú zónához tartozó Ignotus utcára, valamint a Szamos utcának az Ignotus utca és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszára is.


3. számú zóna:

Alkotás utca – Hegyalja út – Fürj utca – Lejtő út – Jagelló út – Németvölgyi út – Szendi árok – Apor Vilmos tér – Böszörményi út – Nagyenyed utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Sirály utca.

A 3. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed a 4. számú zónához tartozó Kiss János altábornagy utcának a Böszörményi út és Németvölgyi út közötti szakaszára, valamint a Törpe utcára, és a Királyhágó térre is.


4. számú zóna:

Böszörményi út – Apor Vilmos tér – Szendi árok – Muskátli utca – Nárcisz utca – Stromfeld Aurél út – Nárcisz utca – Orbánhegyi út – Galántai utca – Istenhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.


5. számú zóna:

Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Alkotás utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.


A szomszédos zónák határa a zónákat határoló utak, utcák tengelyvonalában van.

IV.


Gyermekszállítási várakozási

hozzájárulás napijegy


                Legfeljebb 20 perc ingyenes várakozásra jogosít.

                                                                 

             Várakozási idő: 20 perc       ingyenes
xiiker

                        HÓ    / NAP

           ÉV


          Óra


       

          PercAz érvényesség feltétele a várakozás kezdő időpontjának órában és percben történő megadása, amelynél az egyjegyű számok elé nullát kell írni.
V.


Az „átszállási zóna” kedvezménnyel igénybe vehető várakozási területek:


V./1.   A Németvölgyi út – Jagelló út –Apor Vilmos tér – Szendi árok által határolt területen az utcák táblával jelölt oldalán.


V./2.   Jagelló út Apor Vilmos tértől BAH csomópontig terjedő szakaszán az utcák táblával jelölt oldala.


V./3.   Az „átszállási zóna” kedvezménnyel igénybe vehető várakozóhelyek kezdetét és végét jelző táblák:V/4.    Az „átszállási zóna” térkép

Átszállási zóna térkép