Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról1

2015.04.30.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda
Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 130.413.000 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 122.619.000 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7.794.000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 130.413.000 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 121.619.000 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8.794.000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi infrastrukturális céltartalékot 7.794.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) 16.340.000,-
1. Intézményi műk. bevételek 9.544.000,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 13.200.000,-
2.1.Illetékek ---
2.2.Helyi adók 11.200.000,-
2.3.Átengedett központi adók 2.000.000,-
II. TÁMOGATÁSOK 69.623.000,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 67.250.000,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 15.408.000,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám. 27.588.000,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti,gyerm.étk. felad. tám. 23.096.000,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.227.000,-
2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás 2.301.000,-
3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások 2.250,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL 19.420.000,-
1.Működési célú pénzeszközátvétel 19.000.000,-
ebből
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 19.000.000,-
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 420.000.-
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL
7.374.000,-
1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 7.374.000,-
VI. HITELEK (1.+2.) 0,-
1.Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) 0,-
2.Felhalmozási célú hitel 0,-
VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 8.111.000,-
1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét. 8.111.000,-
2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 130.413.000,-
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I.MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1.Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda
- személyi jellegű kiadások 24.747.000,-
- munkaadót terhelő járulékok 6.696.000,-
- dologi jellegű kiadások 19.814.000,-
- fejlesztési kiadások 1.000.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 0,-
2.Önkormányzat tevékenységei
- személyi jellegű kiadások 27.420.000,-
- munkaadót terhelő járulékok 5.210.000,-
- dologi jellegű kiadások 23.058.000,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.727.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 2.947.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 1.000.000,-
-felhalmozási célú kiadás 1.900.000.-
ÖNKORM.SZINTŰ MŰK.ÉS FENNTART.KIAD.
- személyi jellegű kiadások 52.167.000,-
- munkaadót terhelő járulékok 11.906.000,-
- dologi jellegű kiadások 42.872.000,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.727.000,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre 3.947.000,-
- felhalmozási célú kiadás 1.900.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 123.519.000,-
II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE 1.000.000,-
III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE: 0
IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK 0,-
V.CÉLTARTALÉK 5.894.000,-
- Infrastrukturális céltartalék 5.894.000,-
_______________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): 130.413.000,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2015. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda létszámkerete 9 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 64 fő.

6. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

10. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2016. április 30-ig.

(2) A 2016. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2016. évben 38.650 Ft.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(6) 2016. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.