Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2018. 05. 30

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.


Az önkormányzat  2017. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       238.709.512 Ft-ban

    b)  bevételi főösszegét      243.933.163 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:      I. Működési és fenntartási kiadások

   

             1. személyi jellegű kiadások                                                             72.764.396 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                       9.524.294 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 27.280.077 Ft

             4. szoc. pol-i ellátások                                                                      13.048.030 Ft

             5. Elvonások és befizetések                                                                1.010.790 Ft

             6. működési célú támogatásértékű kiadás                                           7.200.024 Ft

             7. működési célú támogatások áh. kívülre                                          7.059.300 Ft

                                                                                                                                             

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                          137.886.911 Ft


   II.  Működési célú hitel törlesztése                                                              0 eFt


  III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                       0 eFt


   IV.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                  0,- Ft


   V.   Felhalmozási kiadások                                                               61.390.433 Ft


  VI. Intézmény finanszírozás                                                             37.169.468 Ft


VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések

        visszafizetése                                                                    2.262.700 Ft


VIII. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              0 Ft

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen                                                                                238.709.512 Ft


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


4.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza..
II. Költségvetési kiadások


5.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


.III. Költségvetési kiadások és bevételek


6.§.


  1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
  2. Az önkormányzat 2017.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.


  1. Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.IV. Az önkormányzat vagyona


7.§.


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2017. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


8.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa 5.223.651.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2017. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Bükkszenterzsébet, 2018. május 29.
Ortó Szilárd                                                                                                      Maticska Rita

 polgármester                                                                                                           jegyző

Mellékletek