Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 11. 02

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról1

2018.05.30.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat képviselő-testületére.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 238.709.512 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 243.933.163 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:

I. Működési és fenntartási kiadások
1. személyi jellegű kiadások 72.764.396 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 9.524.294 Ft
3. dologi jellegű kiadások 27.280.077 Ft
4. szoc. pol-i ellátások 13.048.030 Ft
5. Elvonások és befizetések 1.010.790 Ft
6. működési célú támogatásértékű kiadás 7.200.024 Ft
7. működési célú támogatások áh. kívülre 7.059.300 Ft
_____________________________
Összesen: 137.886.911 Ft
II. Működési célú hitel törlesztése 0 eFt
III. Fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0,- Ft
V. Felhalmozási kiadások 61.390.433 Ft
VI. Intézmény finanszírozás 37.169.468 Ft
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése 2.262.700 Ft
VIII. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 Ft
_____________________________
Kiadások összesen 238.709.512 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza..

II. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

1. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
2. Az önkormányzat 2017.évi saját bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 3.melléklet tartalmazza.
1. Az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettségvállalása nem volt.

IV. Az önkormányzat vagyona

7. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2017. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 5.223.651.- Ft összegben kerül jóváhagyásra.

A 2017. évi pénzmaradvány kimutatását és tervezett felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 3. napjával.