Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 07

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.


  1. §


Az önkormányzat költségvetési szerve:


önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Bükszenterzsébeti Százszorszép ÓvodaAz önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése


  1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének


    a)  kiadási főösszegét       246.215.822 Ft-ban,

    b)  bevételi főösszegét      301.279.135 Ft-ban


     állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése:


      I. Működési és fenntartási kiadások


1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

1.1. személyi jellegű kiadások                                                           29.369.531 Ft

1.2. munkaadót terhelő járulékok                                                         5.489.222 Ft

1.3. dologi jellegű kiadások                                                               17.578.974 Ft

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         ---

1.5. Felhalmozási célú kiadás                                                                   1.870.502Ft                

1.6.                        ---
        2. Önkormányzat szakfeladatai

            2.1. személyi jellegű kiadások                                                           54.465.407 Ft

            2.2. munkaadókat terhelő járulék                                                         6.790.107 Ft

            2.3. dologi jellegű kiadások                                                               35.723.502 Ft

            2.4. ellátottak pénzbeli jutt.                                                                11.482.900 Ft

            2.5. működési célú támogatásértékű kiadások                                   12.384.952 Ft

            2.6. Elvonások és befizetések                                                                              Ft


       Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

             1. személyi jellegű kiadások                                                             83.834.938 Ft

             2. munkaadókat terhelő járulékok                                                     12.279.329 Ft

             3. dologi jellegű kiadások                                                                 53.302.476 Ft

             4. ellátottak pénzbeli ell.                                                                   11.482.900 Ft

             5. működési célú támogatásértékű kiadás                                           5.630.552 Ft

             6. végleges pénzeszk.átadás államházt.kívülre                                   6.754.400 Ft

             7. Elvonások és befizetések                                                                                Ft

                                                                                           _____________________________

                                        Összesen:                                                           173.284.595 Ft


II.  Működési célú hitel törlesztése                                                                        0 Ft

III. Fejlesztési hitel törlesztése                                                                               0 Ft

IV. Részvények vásárlása                                                                                       0 Ft

V.  Felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                               0 Ft

VI. Felhalmozási kiadások                                                                     70.147.180 Ft

VII.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    2.784.047 Ft

                                                                                                                                          

                                                                                           _____________________________

Kiadások összesen (I+…..+VII.)                                                               246.215.822 Ft


        

          

                                                          

I. Költségvetési bevételek


  1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 2. melléklet tartalmazza.II. Költségvetési kiadások


  1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek


  1. §


(1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. és az 5.. melléklet adja meg.IV. Az önkormányzat vagyona


  1. §


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2019. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


V. Pénzmaradvány


  1. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok  szerint  felülvizsgált  maradványa 66.613.381 Ft összegben kerül jóváhagyásra.

       A 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


9.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bükkszenterzsébet, 2020. július 6.                       Ortó Szilárd                                                               Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző

Mellékletek