Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2014. 02. 22

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§ és 234.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:
Bevezető rendelkezések


1.§


  1. E rendelet hatálya a jegyző, az aljegyző és a Hivatal köztisztviselői (továbbiakban: köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
  2. A képviselő-testület e rendeletben határozza meg a Hivatalnál alkalmazható illetménykiegészítést, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat, az előirányzatot a Hivatal tárgyévi költségvetésében biztosítja.
  3. A köztisztviselők a juttatásokra, támogatásokra a közszolgálati szabályzat alapján és a jegyző döntése szerint jogosultak, amennyiben a Hivatal tárgyévi költségvetésében a képviselő-testület előirányzatot biztosít.Illetménykiegészítés


2.§


  1.  A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.


  1.  A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.Egyéb juttatás, támogatás


3.§


  1. A köztisztviselő illetményelőleget igényelhet. A jegyző a kifizetés és visszafizetés szabályait a közszolgálati szabályzatban szabályozza.
  2. A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a teljesítményértékelése alapján, jutalomban részesíthető a Hivatal költségvetésében megállapított előirányzat terhére.


  1. A jegyző - ide nem értve a helyettesítést - rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A jegyző a célfeladat eredményes végrehajtásáért - a köztisztviselő illetményén felül, írásban, a célfeladat megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor - céljuttatást határoz meg a Hivatal költségvetésében megállapított előirányzat terhére.4.§


  1. Nyugállományú köztisztviselő (jogelőd szervezettől nyugdíjazott is) a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető, a Hivatal költségvetésében megállapított előirányzat terhére.
  2. Az elhunyt köztisztviselőt, az elhunyt nyugalmazott köztisztviselőt a jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. A Hivatal a temetés költségeit részben vagy egészben átvállalhatja.5.§


(1)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   A rendelet 2.§-a rendelkezéseit – visszamenőlegesen - 2013. január 1-től kell alkalmazni.