Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30

Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,
- Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, összevont költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a 8. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8/a, a Százszorszép Óvoda költségvetési mérlegét a 8/b, az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlegét a 8/c melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 495.412.754 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 495.412.754 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 495.412.754 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 356.446.364 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 138.967.390 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 13. táblázat tartalmazza.

(3) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait főbb jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.

4. § Bükkszenterzsébet Községi önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. és 11. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.

(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiem.ei.

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiemelt előirányzat

Eredeti ei.

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

495 414 848

3

1

Működési bevétel

308 497 168

4

1

Folyó működési bevétel

53 651 308

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

9 707 844

6

5

Pénzforg. nélküli működési bevétel

245 138 016

7

2

Felhalmozási bevétel

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

10

6

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

159 917 680

12

4

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

10 400 000

14

6

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

15

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

16

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda Óvoda

8 174 020

17

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

18

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

8 174 020

19

1

Működési bevétel

2 502 000

20

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

5 672 020

21

3

Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

0

22

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

23

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

51 702 996

24

1

Működési bevétel

36 664 250

25

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

7 013 688

26

2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

639 058

27

1

Működési bevétel

639 058

28

1

Folyó működési bevétel

639 058

29

3

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

30

1

Működési bevétel

0

31

1

Folyó működési bevétel

0

32

4

Szociális étkeztetés

5 229 000

33

1

Működési bevétel

5 229 000

34

1

Folyó működési bevétel

5 229 000

38

5

Vendégétkeztetés

2 157 000

39

1

Működési bevétel

2 157 000

40

1

Folyó működési bevétel

2 157 000

41

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

435 537 832

42

1

Működési bevétel

243 931 214

43

1

Folyó működési bevétel

2 881 000

44

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

45

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

241 050 214

46

2

Felhalmozási bevétel

0

47

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

48

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

49

6

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

0

50

3

Állami támogatás

159 917 680

51

4

Átengedett bevételek

0

52

5

Helyi adó

10 400 000

53

6

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

54

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

55

1

Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

56

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

57

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

58

1

Működési bevételek

0

59

1

Folyó működési bevétel

60

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela.

6 460 000

61

1

Működési beételek

6 460 000

62

1

Folyó működési bevétel

6 460 000

63

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 533 413

64

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

6 174 431

65

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

66

8

Közvilágítás

0

67

9

Zöldterület-kezelés

0

68

10

Város- és községgazdálkodás

0

69

1

Működési bevételek

0

70

1

Folyó működési bevétel

0

71

2

Felhalmozási bevételek

0

72

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

73

11

Háziorvosi alapellátás

0

74

1

Működési bevétel

0

75

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

76

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

77

13

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

0

78

1

Működési bevételek

0

79

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

80

14

Szabadidősport tev.és támogatása

0

81

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

82

16

Közművelődési tevékenység

8 600 000

83

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

84

20

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

0

85

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

86

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

410 769 988

87

1

Működési bevétel

232 452 308

88

5

Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel

232 452 308

89

2

Felhalmozási bevétel

0

90

6

Pénzforgalom nélküli felh.bevétel

0

91

3

Állami támogatás

159 917 680

92

4

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

93

5

Helyi adó

10 400 000

2. melléklet

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiem.ei.

Cím

Alcím

Előir.csop.

Kiemelt előirányzat

Eredeti ei.

Eng. állás-helyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

495 412 754

3

1

Működési kiadás

101 061 920

4

1

Személyi juttatás

27 203 068

5

2

Járulékok

3 447 313

6

3

Dologi kiadás

44 698 690

7

4

Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül

6 246 409

8

5

Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül

400 000

9

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

10

21

Fejezeti és általános tartalék

76 136 893

11

2

Intézm.műk.kiadásai

59 877 016

12

3

Felhalmozás

138 967 390

13

4

Finanszírozási kiadások

119 369 535

14

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

46 803 590

15

1

Működési kiadás

46 803 590

16

1

Személyi juttatás

29 714 032

7

17

2

Járulékok

4 555 633

18

3

Dologi kiadások

12 533 925

19

4

Finanszírozási kiadások

0

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

34 037 015

21

1

Működési kiadás

34 037 015

22

1

Személyi juttatás

29 516 032

6

23

2

Járulékok

4 520 983

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

12 533 925

26

1

Működési kiadás

12 533 925

1

27

1

Személyi juttatás

0

28

2

Járulékok

0

29

3

Dologi kiadások

12 533 925

30

3

Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

0

31

1

Működési kiadás

0

32

1

Személyi juttatás

198 000

33

2

Járulékok

34 650

34

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

128 332 182

35

1

Időskorűak tartós bentlakásos ellátása

128 332 182

36

Személyi juttatás

60 943 204

37

Járulékok

9 104 852

38

Dologi kiadások

31 926 635

39

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 542 997

4

40

1

Működési kiadás

10 542 997

41

1

Személyi juttatás

4 328 490

42

2

Járulék

670 136

43

3

Dologi kiadás

5 544 371

44

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 317 875

45

1

Működési kiadás

1 317 875

46

1

Személyi juttatás

541 062

47

2

Járulék

83 767

48

3

Dologi kiadás

693 046

49

6

Szociális étkeztetés

9 225 122

50

1

Működési kiadás

9 225 122

51

1

Személyi juttatás

3 787 428

52

2

Járulék

586 369

53

3

Dologi kiadás

4 851 325

54

7

Munkahelyi étkeztetés

0

55

1

Működési kiadás

0

56

1

Személyi juttatás

57

2

Járulék

58

3

Dologi kiadás

59

8

Vendégétkeztetés

5 271 497

60

1

Működési kiadás

5 271 497

61

1

Személyi juttatás

2 164 244

62

2

Járulék

335 068

63

3

Dologi kiadás

2 772 185

64

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

435 537 832

65

II.

1

Működési kiadás

435 535 738

66

1

Személyi juttatás

27 203 068

67

2

Járulékok

3 447 313

68

3

Dologi kiadások

44 698 690

69

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

6 246 409

70

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

400 000

71

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

72

2

Tartalék

76 136 893

73

3

Felhalmozás

138 967 390

74

4

Finanszírozási kiadások

119 369 535

75

1

Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység

12 113 061

76

1

Működési kiadás

12 113 061

77

1

Személyi juttatás

10 548 900

1

78

2

Járulék

1 564 161

79

3

Dologi kiadások

0

80

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

0

81

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

82

3

Felhalmozási kiadások

83

2

Aó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

84

3

Köztemető fenntartása, működtetése

2 379 377

85

1

Működési kiadás

1 379 379

86

1

Személyi juttatás

648 332

1

87

2

Járulékok

100 491

88

3

Dologi kiadások

630 556

89

3

Felhalmozás

999 998

90

4

Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok

10 790 213

91

1

Működési kiadás

3 290 213

92

3

Dologi kiadások

3 290 213

93

3

Felhalmozási kiadás

7 500 000

94

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 533 413

95

1

Működési kiadás

3 533 413

96

1

Személyi juttatás

3 279 270

13

97

2

Járulék

254 143

98

3

Dologi kiadások

0

99

6

Közfoglalkoztaási mintaprogram

8 262 311

100

1

Működési kiadás

8 262 311

101

1

Személyi juttatás

5 730 330

11

102

2

Járulékok

444 101

103

3

Dologi kiadások

2 087 880

104

7

Közutak üzemeltetése

889 000

105

1

Működési kiadás

889 000

106

3

Dologi kiadás

889 000

107

3

Felhalmozás

0

108

8

Közvilágítás

3 779 520

109

1

Működési kiadás

3 779 520

110

3

Dologi kiadás

3 779 520

111

9

Településfejlesztési projekt

0

112

3

Felhalmozási kiadás

0

113

10

Zöldterület kezelés

3 962 235

114

1

Működési kiadás

3 962 235

115

1

Személyi juttatás

1 997 000

116

2

Járulék

309 535

117

3

Dologi kiadás

1 655 700

118

3

Felhalmozási kiadás

0

119

11

Város- és községgazdálkodás

5 054 981

120

1

Működési kiadás

5 054 981

121

3

Dologi kiadás

5 054 981

122

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

0

123

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

124

2

Felújítás

0

125

3

Felhalmozás

0

126

12

Háziorvosi alapellátás

0

127

1

Működési kiadás

0

128

1

Személyi juttatás

0

129

2

Járulék

0

130

3

Dologi kiadás

131

3

Felhalmozás

0

132

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 586 849

133

1

Működési kiadás

2 586 849

134

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

2 586 849

135

3

Felhalmozás

136

14

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

0

137

1

Működési kiadás

0

138

1

Személyi juttatás

1

139

2

Járulék

140

3

Dologi kiadás

141

15

Szabadidősport tev. és támogatása

0

142

1

Működési kiadás

0

143

3

Dologi kiadás

144

4

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

145

16

Könyvtári állomány gyarapítása

0

146

1

Működési kiadás

0

147

1

Személyi juttatás

148

2

Járulék

149

3

Dologi kiadás

150

17

Közművelődési tevékenység

12 158 713

151

1

Működési kiadás

12 158 713

152

1

Személyi juttatás

3 199 236

3

153

2

Járulék

495 882

154

3

Dologi kiadás

8 463 595

155

3

EFOP visszafizetés

156

2

Felújítás

0

157

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

158

1

Működési kiadás

0

159

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

160

4

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

0

161

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

162

1

Működési kiadás

0

163

3

Dologi kiadás

164

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

0

165

3

Felhalmozás

0

166

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

167

1

Működési kiadás

0

168

3

Dologi Kiadás

0

169

3

Felhalmozási kiadás

0

170

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

171

1

Működési kiadás

0

172

3

Dologi Kiadás

0

173

22

Szociális étkeztetés

2 000 000

174

1

Működési kiadás

2 000 000

175

1

Személyi juttatás

0

176

2

Járulék

0

177

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

2 000 000

178

Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás

151 393 637

179

Működési kiadás

151 393 637

180

Személyi juttatás

1 800 000

181

Járulékok

279 000

182

Dologi kiadások

18 847 245

183

Felhalmozási kidások

130 467 392

184

23

Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások

20 726 000

185

1

Működési kiadás

20 726 000

186

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

187

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

1 659 560

188

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

76 138 987

189

4

Általános tartalék

76 136 893

190

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

119 369 535

191

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

192

5

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

400 000

4. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

Önkormányzat

Százszorszép Óvoda

Erzsébet Otthon

Intézményi műk.bev.összesen

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

1.

Bérleti díjak

2 460 000 Ft

0

0 Ft

2 460 000 Ft

2

Ellátási díjak

44 689 308 Ft

44 689 308 Ft

3

Közvetített szolgáltatások

1 900 000 Ft

2 502 000 Ft

0 Ft

4 402 000 Ft

4

Egyéb bevételek (készlet értékesítés)

2 100 000 Ft

0

0 Ft

2 100 000 Ft

Intézményi működési bevétel összesen:

6 460 000 Ft

2 502 000 Ft

44 689 308 Ft

53 651 308 Ft

5. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai előirányzatairól

Eredeti ei.

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

21 662 925 Ft

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 662 925 Ft

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 814 784 Ft

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 378 Ft

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 296 087 Ft

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 412 204 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 774 356 Ft

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása

3 116 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 629 570 Ft

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

5 191 420 Ft

1.2.2.

Pedagógusok béralapú támogatása

33 438 150 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 716 800 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

22 726 000 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

1 990 800 Ft

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások

51 418 360 Ft

1.3.4.1.

Bértámogatás

38 106 360 Ft

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

13 312 000 Ft

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 071 845 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

5 797 440 Ft

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 364 115 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

910 290 Ft

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

Központi támogatás összesen

152 769 500 Ft

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Intézmény

Kormányzati funkció megnevezése

Fogl. Létsz. (fő)

Saját bevétel (Ft)

Kiadási előirányzat

2

Összesen (1)-(6)

Szem. j. kiad. (1)

Ma.-t terh. járulék (2)

Dologi kiadás (3)

Tám.értékű kiad (5)

Átadott pénze (6)

Ellátottak jutt. (7)

3

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

12 113 061

10 548 900

1 564 161

4

Köztenető fenntartás

1

1 379 379

648 332

100 491

630 556

5

Önkormányzati vagyonnal való gazd

4 360 000

3 290 213

3 290 213

6

Közutak, hidak, alagutak üzemel.

889 000

889 000

7

Közvilágítás

3 779 520

3 779 520

8

Zöldterület kezelés

1

3 962 235

1 997 000

309 535

1 655 700

9

Szennyvízcsat.építése

0

10

Város- és községgazdálkodás

5 454 981

5 054 981

400 000

11

Magyar Faluprogram

0

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 586 849

2 586 849

13

Család és nővédelmi eü-i gondozás

0

14

Máshova nem sorolható sporttev.

0

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

16

Művelődési int.működtetése

2 273 300

2 273 300

17

Műv.ház EFOP

9 885 413

3 199 236

495 882

6 190 295

18

Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai

0

19

Óvodai nev., ellátás műk.felad.

0

20

Szociális étkeztetés

0

21

Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.

22 726 000

3 659 560

19 066 440

22

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

13

3 533 413

3 279 270

254 143

23

Közfoglalkoztatási mintaprogram

21

2 100 000

8 262 311

5 730 330

444 101

2 087 880

24

Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás

20 926 245

1 800 000

279 000

18 847 245

25

Önkorm. szakfel. összesen

36

6 460 000

101 061 920

27 203 068

3 447 313

44 698 690

0

6 646 409

19 066 440

26

Százszorszép
óvoda

Óvodai nev. szakmai felad.

6

30 713 955

26 252 812

4 461 143

27

Óvodai nev. működtet. felad.

1

2 502 000

15 856 985

3 263 220

59 840

12 533 925

28

Sajátos nev.ig. gyerm.óv.nev., ell.

232 650

198 000

34 650

29

Gyerkemétkeztetés köznev.int.

0

34

Idősotthon

Óvoda össz.

7

2 502 000

46 803 590

29 714 032

4 555 633

12 533 925

0

0

0

35

Idősotthon szakmai feladatok

10

36 664 250

53 167 319

40 043 772

6 109 859

7 013 688

36

Idősotthon egyéb feladatok

8

48 807 371

20 899 432

2 994 992

24 912 947

37

Konyha

4

8 025 058

26 357 491

10 821 224

1 675 340

13 860 927

38

Idősotthon összesen:

22

44 689 308

128 332 181

71 764 428

10 780 191

45 787 562

0

0

0

39

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

65

53 651 308

276 197 691

128 681 528

18 783 137

103 020 177

0

6 646 409

19 066 440

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

Önkormányzat működési bevételei

6 460 000

Önkormányzat működési kiadásai

75 349 071

4

Önkormányzat beruházási kiadásai

138 967 390

5

Önkormányzat felújítási kiadásai

Idősotthon működési bevételei

44 689 308

Idősotthon működési kiadásai Óvoda működési kiadásai

51 702 996

6

Óvoda működési bevételei

2 502 000

8 174 020

7

Saját bevétel összesen

53 651 308

Intézményfinanszírozás

113 258 755

8

Helyi adóbevétel

10 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

9

Átengedett, megosztott bevétel

Átadott pénzeszközök

400 000

10

Központi támogatás

159 917 680

Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

11

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

9 707 844

Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

12

Iparűzési adó komp.kiegészítő tám.

8 000 000

Egyéb támogatások

13

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

14

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

Előző évi elszámolásból származó kiadás

15

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

245 138 016

Általános tartalék

76 138 987

16

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

17

ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN

495 414 848

ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN

495 414 848

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

495 414 848

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

243 188 703

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

53 651 308

I. Személyi juttatások

27 203 068

6

II.Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

7

1. Helyi adók

10 400 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 690

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatása

159 917 680

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 707 844

VII. Működési célú tartalék

76 138 987

12

V. Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

13

VI.Működési célú 2020. évi maradvány

245 138 016

IX. Intézmények működési kiadásai

59 877 016

14

VII. EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

138 967 390

16

I. Támogatások

0

I. Beruházás

138 967 390

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

II. Felújítás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

III. Felhalmozás

19

IV.Felhalmozási és tőkejjelegű bevétel

0

- részvényvásárlás

20

V.Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés

0

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22

VI.Felhalmozási célú köcsön nyújtása

23

VII. Felhalmozási célú tartalék

24

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

25

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

495 414 848

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

495 414 848

8/a. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

435 537 832

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

183 311 687

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

6 460 000

I. Személyi juttatások

27 203 068

6

II.Közhatalmi bevételek

10 400 000

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

7

1. Helyi adók

10 400 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 690

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

6 246 409

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatás

159 917 680

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 707 844

VII. Működési célú tartalék

12

V. EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

- általános tartalék

76 138 987

13

VI. 2020. évi maradvány

232 452 308

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

14

VII.Kiegészítő támogatás (iparűzési adóra)

8 000 000

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

138 967 390

16

I. Támogatások

I. Beruházás

138 967 390

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

II. Felújítás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

III. Felhalmozás

19

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

- részvényvásárlás

20

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22

VI.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

23

VII. Felhalmozási célú tartalék

24

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

25

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

435 537 832

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

435 537 832

8/b. melléklet

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

8 174 020

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

46 803 590

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

2 502 000

I. Személyi juttatások

29 714 032

6

II.Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 555 633

7

1. Helyi adók

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 533 925

8

2. Gépjárműadó

IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

9

3. Egyéb közhatalmi bev.

V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatás

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

VII. Működési célú tartalék

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- általános tartalék

13

VI. 2020. évi maradvány

5 672 020

VIII. Működési hitel törlesztése

14

VII.Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

I. Felújítás

16

I. Támogatások

II. Felhalmozás

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

- szoftver vásárlás

18

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

19

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

20

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

VI. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

38 629 570

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

46 803 590

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

46 803 590

8/c. melléklet

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

53 702 996

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

128 332 181

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

44 689 308

I. Személyi juttatások

71 764 428

6

II.Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

10 780 191

7

1. Helyi adók

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

45 787 562

8

2. Gépjárműadó

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

9

3. Egyéb közhatalmi bev.

V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

10

III.Önkormányzat költségvetési támogatás

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

2 000 000

VII. Működési célú tartalék

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- általános tartalék

13

VI. 2020. évi maradvány

7 013 688

VIII. Működési hitel törlesztése

14

VII.Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

I. Felújítás

16

I. Támogatások

II. Felhalmozás

17

II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

- szoftver vásárlás

18

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

19

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

20

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

VI. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

74 629 185

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

128 332 181

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

128 332 181

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

13 326 473

159 917 680

3.

Kiegészítő támogatás (HIPA)

4 000 000

4 000 000

8 000 000

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

5.

Közhatalmi bevételek

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

866 667

10 400 000

6.

Működési bevételek

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

53 651 308

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszköz

3 235 948

3 235 948

3 235 948

9 707 844

9.

Előző évi maradvány

245 138 016

245 138 016

10.

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

11.

Bevételek összesen:

267 038 046

21 900 030

21 900 030

18 664 082

27 264 082

22 664 082

18 664 082

18 664 082

18 664 082

22 664 082

18 664 082

18 664 082

495 414 848

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 519 322

4 519 322

4 519 322

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

1 516 122

27 203 068

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

461 837

461 837

461 837

229 089

229 089

229 089

229 089

229 089

229 089

229 089

229 089

229 089

3 447 313

15.

Dologi kiadások

4 246 861

4 246 861

4 246 861

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

3 550 901

44 698 690

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

1 588 870

19 066 440

17.

Egyéb működési célú kiadások

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

4 470 942

53 651 308

18.

Beruházások

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

11 558 116

138 697 390

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

9 438 230

113 258 755

22.

Kiadások összesen:

36 284 178

36 284 178

36 284 178

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

32 352 270

400 022 964

23.

Egyenleg

230 753 868

216 369 721

201 985 573

188 297 385

183 209 198

173 521 010

159 832 822

146 144 635

132 456 447

122 768 259

109 080 072

95 391 884

95 391 884

10. melléklet

A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

Eredeti előir.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

64 051 308

1. Intézményi működési bevételek

53 651 308

2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

10 400 000

2.1.Illetékek

2.2.Helyi adók

10 400 000

2.3.Átengedett központi adók

2.4 Egyéb bevétel

II. TÁMOGATÁSOK

152 769 500

1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.

152 769 500

1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása

21 662 925

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 629 570

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 207 005

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

24 856 024

1. Működési célú pénzeszközátvétel

24 856 024

Szoc.ágazati pótlék

7 148 180

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

9 707 844

2. Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL

0

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele

VI. HITELEK (1.+2.)

1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)

2. Felhalmozási célú hitel

VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

253 735 922

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele

253 735 922

Működési célú 2020. évi pénzmaradvány

253 735 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)

495 412 754

11. melléklet

A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főbb jogcímenként

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

46 803 591

személyi jellegű kiadások

29 714 032

munkaadót terhelő járulékok

4 555 633

dologi jellegű kiadások

12 533 926

felhalmozási kiadások

2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

128 332 181

személyi jellegű kiadások

71 764 428

munkaadót terhelő járulékok

10 780 191

dologi jellegű kiadások

45 787 562

3.Önkormányzat tevékenységei

238 029 310

személyi jellegű kiadások

27 203 068

munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

dologi jellegű kiadások

44 698 690

ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 246 409

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

felhalmozási célú kiadás

138 967 390

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

személyi jellegű kiadások

128 681 528

munkaadót terhelő járulékok

18 783 137

dologi jellegű kiadások

103 020 178

ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 246 409

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

felhalmozási célú kiadás

138 967 390

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 165 082

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

III. FELHALMOZÁÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE:

IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK

76 136 893

V.MEGELŐLEGEZÉS

6 110 780

Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):

495 412 755

12. melléklet

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azon. Száma

Támogatás összege

Saját erő

2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része

BM EU Önerő

Készpénz

2

Biztos Kezdet Gyermekház Bükkszenterzsébeten

EFOP 1.4.3-16-2017-00061

9 888 713

3

Bölcsődei Fejlesztés Bükkszenterzsébeten

TOP 1.4.1-19

199 803 237

4

Szennyvíztisztító telep és Csatornahálózat fejlesztése

KEHOP 2.2.2-15-2015-00031

866 817 Ft

13. melléklet

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

3

Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten

2017

35 612 018

0

5 389 394

6 380 709

8 698 144

9 888 713

5 255 058

4

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten

2020

206 255 742

0

0

0

3 750 000

151 393 637

51 112 105

5

Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése

2017

117 244 601

0

57 742 966

23 747 418

33 128 725

2 625 492

6

ÖSSZESEN

359 112 361

0

63 132 360

30 128 127

45 576 869

163 907 842

56 367 163

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-