Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:

  • Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,
  • Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
  • Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, összevont költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a 8. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8/a, a Százszorszép Óvoda költségvetési mérlegét a 8/b, az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlegét a 8/c melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.


  1. §


(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                                                eredeti előirányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét                                                                  495.412.754 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                                             495.412.754 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                                          0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását                                                       495.412.754 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását                                                  356.446.364 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                             138.967.390 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 13. táblázat tartalmazza.

(3) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait főbb jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza.


  1. §


A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:                   2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete:                         7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete:                  22 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete:                                                         34 fő.


  1. §

Bükkszenterzsébet Községi önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. és 11.  melléklet tartalmazza.


  1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.


(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.

(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.


  1. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


  1. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Bükkszenterzsébet, 2021. február 15.                      Ortó Szilárd                                                    Érsek Henrietta

                      polgármester                                                           jegyző