Szárazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (VII.31.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 09. 03

SZÁRAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2015. (VII.31. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


Szárazd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésébe , valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § (1) Jelen rendelet célja:


a) Szárazd község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen; b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3) Szárazd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya a települési hulladék kezelése szempontjából kiterjed Szárazd község teljes közigazgatási területére, valamennyi ingatlantulajdonosára és használójára (a továbbiakban: Tulajdonos), függetlenül attól, hogy a Tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok, köz- és zöldterületek tisztántartásából származó hulladékok (a továbbiakban: települési hulladék) kezelésére. Nem terjed ki a termelési- és veszélyes hulladékokra.


(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terjed ki a rendelet hatálya arra a gazdálkodó szervezetre, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.


3. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) Szárazd Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., (a továbbiakban: Közszolgáltató) amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.


(2) A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(3) Közszolgáltató a szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben a Dél-Balaton és a Sióvölgye Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Program keretében beszerzett, és a Közszolgáltató részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, illetve létesítmények használatával tesz eleget.


(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelő Központ területén történik.


4. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is

.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató végezhet. A közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.


(3) Szüneteltethető a komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék sem keletkezik.


(4) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.


(5) Ha a szünetelés (3) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt bejelenteni.


(6) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosát terhelő díj magában foglalja a rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti hulladék elszállításának díját is.


(7) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 4. § (3) bekezdése alapján szünetelt.


(8) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.


(9) A tulajdonos e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott települési hulladékot a Szolgáltató igénybevétele nélkül is elszállíthatja a kijelöléssel és hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító-helyre.


(10) Az évi egyszeri lomtalanításon felüli és a 2. § (2) bekezdése alá tartozó hulladékot eseti megrendelés alapján a tulajdonos a települési szilárd hulladék elszállítására jogosult Szolgáltatóval vagy saját maga is elszállíttathatja.


4. A feleknek a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogai és kötelezettségei


5. § (1) A Tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni.


(2) A települési hulladék elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételével a Tulajdonos, és a Szolgáltató között közszolgáltatási szerződés jön létre, amellyel kapcsolatosan a feleknek a (3)-(15) bekezdésekben foglalt jogai és kötelezettségei állnak fenn.


(3) A közszolgáltatás díját, közszolgáltatási szerződés keretében a Tulajdonos kéthavonta egyenlő részletekben közvetlenül fizeti meg a Közszolgáltató részére, a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján.


(4) Közintézmények kivételével a Tulajdonosok az általuk termelt szilárd hulladék gyűjtésére kötelesek szabványos, a szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresíthető hulladékgyűjtő edényt biztosítani.


(5) A hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az edényzet tulajdonosa, bérlője köteles gondoskodni.


(6) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a Közszolgáltató dolgozóinak testi épségét, egészségét vagy alkalmas a szállítójármű megrongálására (pl. mérgező-, folyékony-, égő-, parázsló anyag).


(7) A hulladékgyűjtő edény az ingatlanon belül helyezhető el. Az ingatlanon belül elhelyezett hulladékgyűjtő edényt az ingatlantulajdonos, illetve a használó a szállítás napján 8 óráig köteles az ingatlan elé, a közterület tehergépkocsival megközelíthető részére közúti és gyalogosforgalmat nem zavaró módon kihelyezni, ahol a Szolgáltató a hulladékot átveszi. Az ingatlantulajdonos (használó) a kiürítést követően, de legkésőbb 16 óráig köteles az edényeket ingatlanán belül elhelyezni. Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve ha elhelyezése csak közterületen lehetséges.


(8) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot legalább hetente egyszer, az 1,1 m3-es konténerben tárolt hulladékot kéthetente gyűjti össze. A háztartási hulladék elszállításának hetente ugyanazon a napon kell történnie és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Ezen rendelkezés az ünnepnapokon történő szállításra is vonatkozik.


(9) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(10) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(11) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy az edényzet a természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjen.


(12) A települési hulladék gyűjtése, ürítése, szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon és egyéb módon a környezetet ne szennyezze.


(13) Amennyiben a hulladékgyűjtő edények megközelítése a rossz útviszonyok miatt nem lehetséges, a hulladék elszállítását a szolgáltató szüneteltetheti, azonban a megközelíthetőség biztosítása után köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


(14) A Közszolgáltató köteles az elszállított hulladék szakmai és a környezetvédelmi szabályokat megtartó módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni.


(15) Települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.


(16) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


5. A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése


6. § (1) A Közszolgáltató a Szárazd község közigazgatási területén gyűjtött és átvett, közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladékot kizárólag erre a célra létesített hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja.(Lakosság választása szerint 70, illetve 110 literes gyűjtőedénybe, heti ürítéssel a Közszolgáltató részéről.)


(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselő-testület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el.


6. A közszolgáltatás díja


7. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.


(2) A Közszolgáltató a számlát az önkormányzat és gazdálkodó szervezetek részére havonta küldi meg.


7. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


8. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről (lombtalanítás) a Közszolgáltató évi 1-1 alkalommal, külön egyeztetett időpontokban, gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


(2) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


8. Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II.5.) önkormányzati rendelet. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(2) „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”


Orbán Attila                                                                                                                            Tokainé Dr Mézes Mária polgármester                                                                                                                                       jegyző  


 Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. július 31.


                                                                                                                                                Tokainé Dr Mézes Mária

                                                                                                                                                              jegyző