Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 14 - 2016. 09. 15

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „3.§ (5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 70.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.”


2.§        Az Ör 6.§-a a következő e) ponttal egészül ki:

„6.§ Települési támogatás nyújtható:

e) karácsonyi támogatásként.”


3.§        Az Ör. a következő 8/C.§-sal egészül ki:

„8/C.§ (1) A polgármester karácsonyi támogatásként 20.000 Ft összegű települési támogatást nyújt évente egy alkalommal:

  1. aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesül és 60. életévnél idősebb, vagy
  2. mozgásában korlátozott, vagy
  3. fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.

  1. A karácsonyi támogatás igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a nyugdíjfolyosító igazgatóság igazolása,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,

c) az (1) bekezdés d) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.”


4.§        Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5.§        A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nárai László

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. szeptember 13. napján kihirdetésre került.