Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint eljáró Keszőhidegkút Község polgármestere, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § Az önkormányzat az illetékességi területére az alábbi adókat állapítja meg:

a) helyi iparűzési adó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) építményadó.2. Helyi iparűzési adó


2. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.3. Magánszemélyek kommunális adója


3. § Az adó mértéke adótárgyanként 2.000 Ft / év.

4. § Mentes az adókötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a telek.4. Építményadó


5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

6. § Az adó mértéke 600,-Ft / év / m2.

7. § Mentes az építményadó megfizetése alól

(1) a magánszemély adóalany tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – a lakóingatlannal azonos helyrajzi számon lévő gazdasági épület (tüzelő, termény és szerszámtároló, állattartást szolgáló épület), valamint garázs.

(2) a magánszemély adóalany tulajdonában álló – üzleti célt nem szolgáló – lakóingatlan.4. Záró rendelkezések


8. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

9. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.
                 Nagy Aranka                                                                    Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november 27.                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek