Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


1. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 56.082 e Ft-tal jóváhagyja.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2015. évi maradványát a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


3. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2015. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak nem volt 2015. évben Európai Uniós pályázata.

(4)  Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat 2015. évben.

(5) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2015. évben

(6) Az önkormányzatnak felújítási kiadása nem keletkezett 2015-ben.4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Nagy Aranka                                                                        Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.


                                                                                                                     Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                               jegyző