Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 02

Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Keszőhidegkút Község Önkormányzati Képviselő testületének a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A tulajdonos köteles a jelen rendelet 1. melléklete szerinti díjat megfizetni.”


2. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás díját az 1. melléklet szerint állapítja meg.”


3. §


A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. §


(1) Ezen rendelet 2015. március 1. napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


                 Nagy Aranka                                                                    Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek