Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01 - 2020. 11. 02

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjaiban kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 9/B §-sal egészül ki:

9./B §

(1) A polgármester Keszőhidegkút községben bejelentett lakcímmel rendelkező ésjelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, az ellátott számára 45 Ft/nap összegben támogatást nyújt a kérelem beadása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő, Keszőhidegkút községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személy.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.

(4) A rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételéről szóló, az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás hiteles másolatát,

b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

(5) A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti nap számának a szorzata.

(6) A rendszeres települési támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b) ha a kérelmezőnek bármilyen okból megszűnik az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátás igénybevétele vonatkozó megállapodása,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(7) A rendszeres települési támogatás kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.

(8) A (6) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet 2020. november 1. napon lép hatályba.
                      Nagy Aranka                                                                        Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 20.                                                                                                                     Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                               jegyző