Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2016. 06. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §.


(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének főösszegét 56.082 e Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
                      Nagy Aranka                                                                        Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.


                                                                                                                     Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                               jegyző