Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30 - 2015. 05. 31

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 46.270 e Ft-ban állapítja meg, amely az alábbiakat tartalmazza:

Működési bevételei: 41.898 e Ft

a) Közhatalmi bevételei 2.404 e Ft

b) Intézményi működési bevételei 1.180 e Ft

c) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 13.891 e Ft,

d) Működési célú támogatásértékű bevételei 24.193 e Ft

e) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 230 e Ft

Maradvány működési célú igénybevétele 4.372 e Ft”

(2) A Rendelet 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46.270 e Ft-ban határozza meg, amely az alábbiakat tartalmazza:.

Működési kiadásai 45.780 e Ft

 a) Személyi juttatások 27.035 e Ft

 b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.296 e Ft

 c) Dologi kiadások 11.075 e Ft

 d) Támogatásértékű kiadások 842 e Ft

 e) Szociális ellátások 2.532 e Ft

Felhalmozási kiadásai 490 e Ft”

2. §

(1) A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

(2) A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
                  Nagy Aranka                                                                  Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:

Keszőhidegkút, 2015. május 29.


                                                                                                         Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                 jegyző