Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.26.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 27 - 2021. 03. 28

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


1. §


(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (2a) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„c) család és gyermekjóléti szolgálatás,

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.”

(2) Az Ör. 10. § (4) bekezdésben a „(2) bekezdés a)” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés d)” szöveg lép.

(3) Az Ör. 10. § (5) bekezdésben a „(2) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés e)” szöveg lép.

(4) Az Ör. 10. § (4) és (5) bekezdésekben a „Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat” szövegrész helyébe a „Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja” szöveg lép.

(5) Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2a) bekezdés d) és e) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.”


Záró rendelkezések

2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9./A §-a, a 10. § (2) bekezdés a) és c) pontja és a 10. § (2a) bekezdés a) és b) pontja.                           Nagy Aranka                                                     Kis-Fehér Katalin

                            polgármester                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 26.                                                                                                      Kis-Fehér Katalin

                                                                                                               jegyző

Mellékletek