Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 11. 21- 2016. 03. 31

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2 - 3. §, a 4. § (1) – (9) bekezdések, az 5 - 10. §, a 13 - 14. § és a 15. § (1) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12. § vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § (10) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § és a 15. § (2) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

A rendelet alkalmazásában

a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják,
b)-c)[1]

2. §

(1)[2] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pápa város közigazgatási területén történő ellátására az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a rövid megnevezés: KÖZSZOLG Nonprofit Kft.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult.
(2) [3]A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltató bevonásával végzi.
(3) A közszolgáltató látja el

a) a települési hulladék gyűjtését, szállítását, kezelésre történő átadását,
b) a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ Pápa, Szabó Dezső utcai pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény és átrakóállomás,
c) a hulladékgyűjtő pontok és
d) a Pápa, Szabó Dezső utcai hulladékudvar üzemeltetését.

(4) A települési hulladék elhelyezésének kizárólagos helye a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ.

3. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről szerződéskötés és módosítás előtt a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza a települési hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét.
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az ingatlanhasználóval.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,
b) a szerződés tárgya,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,
d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,
e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és
f) a szerződés időbeli hatálya.

2. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
4. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlanon keletkező települési hulladékot a 2. mellékletben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni,

b) az ingatlanon keletkező települési hulladékot hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint heti rendszerességgel a közszolgáltatónak átadni,
c) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) a települési hulladék gyűjtésére alkalmas, az ingatlan címével ellátott hulladékgyűjtő edényzetet (kivéve: konténer) az ingatlan területén belül elhelyezni,
e) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be és
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az. 1. mellékletben foglalt utcajegyzék szerinti ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező települési hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő gyűjtőzsákban gyűjteni és azt heti rendszerességgel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint a közszolgáltatónak átadni.
(3) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzattal kötött közterület-használatra vonatkozó szerződés alapján lehet.
(4) Az ingatlanhasználó nem kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni az olyan

a) beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik,
b) tartósan – legkevesebb 90 nap – használaton kívüli ingatlan esetében, ahol hulladék nem keletkezik, amíg az ingatlant nem használja.

(5)[4] A (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat

a) az áramszolgáltató által kiállított, legfeljebb 15 kWh/hónap mennyiségű áramfogyasztásra,
b) a vízszolgáltató által kiállított – nem locsolóvízre vonatkozó – legfeljebb 1 m3/hónap mennyiségű vízfogyasztásra

vonatkozó számlával, vagy a szolgáltató által kiállított hivatalos igazolással lehet igazolni, amelyet a közszolgáltató részére a tárgyévet követő hónap 20. napjáig be kell mutatni.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanhasználónak az (1) bekezdés e) pontjában foglalt írásbeli bejelentést követő hónap első napjától nem kell megfizetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díját.
(7) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeiben bekövetkezett változást 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható gyűjtőedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedényről.
(8) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles 15 napon belül a változás tényét írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(9) Az ingatlanhasználó - a Fő tér 1-29. szám alatti ingatlan ingatlanhasználója kivételével - köteles a gyűjtőedényt a települési hulladék elszállítása céljából a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, legkésőbb a szállítás napján 6.00 óráig kell kihelyezni a közterületre, a közszolgáltatás teljesítését követően legkésőbb a szállítás napján 18.00 óráig lehet a közterületen tárolni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(10) A Fő tér 1-29. szám alatti ingatlan ingatlanhasználója a gyűjtőedényt az ingatlana területén köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban és helyen a közszolgáltatónak ürítésre átadni. A gyűjtőedény a közterületre nem helyezhető ki.
(11) Gyűjtőedényben csak olyan hulladékot lehet elhelyezni, amelynek gyűjtésére rendszeresítették.
(12) Árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék elszállításáról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni.

3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználókat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználókat a változtatás előtt 15 nappal a honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni.
(2) A közszolgáltató tulajdonában álló gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
6. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(2) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.
(3) A települési hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint az ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A hulladék termelőjének tilos olyan gyűjtőedénybe hulladékot elhelyezni, amelynek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját más fizeti meg.

7. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyűjtőedény befogadóképességén felül keletkezett települési hulladékot elszállítás céljából közterületen elhelyezni, a közszolgáltató által rendszeresített, külön díj ellenében megvásárolható hulladékgyűjtő zsákban lehet, melyet bekötött állapotban kell a gyűjtőedény mellett az elszállítás napján elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett települési hulladékot az 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében maga is elszállíthatja és díj ellenében elhelyezheti.

8. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, sérülés esetén cseréjéről, valamint környezete tisztántartásáról.
(2) A konténereket minden év április 15-től október 15-ig terjedő időszakban havi egy alkalommal a közszolgáltató köteles fertőtleníteni.
(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére adott vagy bérbe adott és rendeltetésszerűen használt konténer szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.
(4) A közszolgáltató felel a hulladékgyűjtő edényzet állagában keletkezett minden olyan kárért, amelyet a szállítás során gondatlan, szakszerűtlen ürítéssel okozott. A szolgáltatói felelősség természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

9. §

(1) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(2) Ha a hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési hulladék összetömörödött, befagyott, vagy az elhelyezés során úgy összepréselték, hogy emiatt a hulladékgyűjtő edényzet ürítése nem lehetséges, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles azt üríthetővé és használhatóvá tenni, és az így okozott kárt megtéríteni.
(3) Amennyiben a közszolgáltató a közterületre kihelyezett, vagy 4. § (10) bekezdés szerint elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet annak állapota, tartalma, tartalmának jellege miatt nem tudja kiüríteni, ennek tényéről jegyzőkönyvet helyez el az ingatlan postaládájában és a hulladékgyűjtő edényzetről, annak tartalmáról fényképfelvételt készít.
(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltak megszegése esetén, továbbá, ha a települési hulladékot nem gyűjtőedényben helyezik el, a közszolgáltató megtagadhatja annak elszállítását.

5. Lomhulladék
10. §

(1) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti.
(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és szállítását évente 1 alkalommal végzi.
(3) Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiegyenlítette, maximálisan 1 m3 térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállítására jogosult.
(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett 1 m3 térfogatot meghaladó lomhulladékát a közszolgáltatótól külön díj ellenében rendelt konténerben szállíttathatja el.
(5) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében az ingatlanhasználó lomhulladékát maga is elszállíthatja, és 1 m3 térfogatot meg nem haladó mennyiségig térítésmentesen elhelyezheti.

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
11. §

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének megfelelően – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévenként vagy havonta, utólag köteles megfizetni, a számlán feltüntetett fizetési határidőig.
(2) A közszolgáltató jogosult ingatlanonként 1 db 110-120 liter térfogatú gyűjtőedény heti egyszeri ürítésének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiszámlázni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg nem köti.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó települési hulladékát évente egy alkalommal, legfeljebb 200 kg mennyiségig díjmentesen helyezheti el az 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítményben.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó a települési hulladékot kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mennyiségarányos megfizetését követően helyezheti el a 2. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott létesítményben.
(5) A közszolgáltató – az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó részére részletfizetést engedélyezhet.

7. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
12. §

(1) A hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el.
(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontokról a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal, de legalább heti rendszerességgel szállítja el.
(3)[5]
(4)[6]

13. §

(1)[7]
(2) A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
14. §

(1) A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon jogosult - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes adatainak (közszolgáltatást igénybevevő neve, születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) nyilvántartására és kezelésére.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékot, és az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni kell.

9. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011. (V.30.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról,
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 45/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról,
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és
6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. 11. 21-től.

[2]

A rendelet szövegét a 21/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja módosította. Hatályos: 2014. VIII. 29-től

[3]

A rendelet szövegét a 21/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja módosította. Hatályos: 2014. VIII. 29-től

[4]

Módosította a 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. 11. 21-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. 11. 21-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. 11. 21-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. 11. 21-től.