Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 12. 22- 2016. 12. 22

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2 - 3. §, a 4. § (1) – (9) bekezdések, az 5 - 10. §, a 13 - 14. § és a 15. § (1) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12. § vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § (10) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § és a 15. § (2) bekezdés vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet alkalmazásában

 • a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják,
 • b)[1]
 • c)[2]

2. § (1)[3] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pápa város közigazgatási területén történő ellátására az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a rövid megnevezés: KÖZSZOLG Nonprofit Kft., a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult.

(2)[4] A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) A közszolgáltató látja el

 • a) a települési hulladék gyűjtését, szállítását, kezelésre történő átadását,
 • b) a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ Pápa, Szabó Dezső utcai pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény és átrakóállomás,
 • c) a hulladékgyűjtő pontok és
 • d) a Pápa, Szabó Dezső utcai hulladékudvar üzemeltetését.

(4) A települési hulladék elhelyezésének kizárólagos helye a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ.

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről szerződéskötés és módosítás előtt a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza a települési hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az ingatlanhasználóval.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

 • a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,
 • b) a szerződés tárgya,
 • c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,
 • d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,
 • e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és
 • f) a szerződés időbeli hatálya.

2. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

 • a) az ingatlanon keletkező települési hulladékot a 2. mellékletben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni,
 • b) az ingatlanon keletkező települési hulladékot hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint heti rendszerességgel a közszolgáltatónak átadni,
 • c) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
 • d) a települési hulladék gyűjtésére alkalmas, az ingatlan címével ellátott hulladékgyűjtő edényzetet (kivéve: konténer) az ingatlan területén belül elhelyezni,
 • e) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be és
 • f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az. 1. mellékletben foglalt utcajegyzék szerinti ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező települési hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő gyűjtőzsákban gyűjteni és azt heti rendszerességgel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint a közszolgáltatónak átadni.

(3) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzattal kötött közterület-használatra vonatkozó szerződés alapján lehet.

(4) Az ingatlanhasználó nem kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni az olyan

 • a) beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik,
 • b) tartósan – legkevesebb 90 nap – használaton kívüli ingatlan esetében, ahol hulladék nem keletkezik, amíg az ingatlant nem használja.

(5)[5] A (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat

 • a) az áramszolgáltató által kiállított, legfeljebb 15 kWh/hónap mennyiségű áramfogyasztásra, vagy
 • b) a vízszolgáltató által kiállított – nem locsolóvízre vonatkozó – legfeljebb 1 m3/hónap mennyiségű vízfogyasztásra

vonatkozó számlával, vagy a szolgáltató által kiállított hivatalos igazolással lehet igazolni, amelyet a közszolgáltató részére a tárgyévet követő február 15-ig be kell mutatni.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanhasználónak az (1) bekezdés e) pontjában foglalt írásbeli bejelentést követő hónap első napjától nem kell megfizetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díját.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeiben bekövetkezett változást 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható gyűjtőedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedényről.

(8) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles 15 napon belül a változás tényét írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(9) Az ingatlanhasználó - a Fő tér 1-29. szám alatti ingatlan ingatlanhasználója kivételével - köteles a gyűjtőedényt a települési hulladék elszállítása céljából a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, legkésőbb a szállítás napján 6.00 óráig kell kihelyezni a közterületre, a közszolgáltatás teljesítését követően legkésőbb a szállítás napján 18.00 óráig lehet a közterületen tárolni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(10) A Fő tér 1-29. szám alatti ingatlan ingatlanhasználója a gyűjtőedényt az ingatlana területén köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban és helyen a közszolgáltatónak ürítésre átadni. A gyűjtőedény a közterületre nem helyezhető ki.

(11) Gyűjtőedényben csak olyan hulladékot lehet elhelyezni, amelynek gyűjtésére rendszeresítették.

(12) Árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék elszállításáról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni.

3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználókat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználókat a változtatás előtt 15 nappal a honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni.

(2) A közszolgáltató tulajdonában álló gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(2) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.

(3) A települési hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint az ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A hulladék termelőjének tilos olyan gyűjtőedénybe hulladékot elhelyezni, amelynek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját más fizeti meg.

7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyűjtőedény befogadóképességén felül keletkezett települési hulladékot elszállítás céljából közterületen elhelyezni, a közszolgáltató által rendszeresített, külön díj ellenében megvásárolható hulladékgyűjtő zsákban lehet, melyet bekötött állapotban kell a gyűjtőedény mellett az elszállítás napján elhelyezni.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett települési hulladékot az 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében maga is elszállíthatja és díj ellenében elhelyezheti.

8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, sérülés esetén cseréjéről, valamint környezete tisztántartásáról.

(2) A konténereket minden év április 15-től október 15-ig terjedő időszakban havi egy alkalommal a közszolgáltató köteles fertőtleníteni.

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére adott vagy bérbe adott és rendeltetésszerűen használt konténer szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.

(4) A közszolgáltató felel a hulladékgyűjtő edényzet állagában keletkezett minden olyan kárért, amelyet a szállítás során gondatlan, szakszerűtlen ürítéssel okozott. A szolgáltatói felelősség természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

(5)[6] A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.

9. § (1) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(2) Ha a hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési hulladék összetömörödött, befagyott, vagy az elhelyezés során úgy összepréselték, hogy emiatt a hulladékgyűjtő edényzet ürítése nem lehetséges, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles azt üríthetővé és használhatóvá tenni, és az így okozott kárt megtéríteni.

(3)[7] Amennyiben a közszolgáltató a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet annak állapota, tartalma, tartalmának jellege miatt nem tudja kiüríteni, ennek tényéről jegyzőkönyvet helyez el az ingatlan postaládájában és a hulladékgyűjtő edényzetről, annak tartalmáról fényképfelvételt készít.

(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltak megszegése esetén, továbbá, ha a települési hulladékot nem gyűjtőedényben helyezik el, a közszolgáltató megtagadhatja annak elszállítását.

5. Lomhulladék

10. § (1) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti.

(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és szállítását évente 1 alkalommal végzi.

(3) Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiegyenlítette, maximálisan 1 m3 térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállítására jogosult.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett 1 m3 térfogatot meghaladó lomhulladékát a közszolgáltatótól külön díj ellenében rendelt konténerben szállíttathatja el.

(5) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében az ingatlanhasználó lomhulladékát maga is elszállíthatja, és 1 m3 térfogatot meg nem haladó mennyiségig térítésmentesen elhelyezheti.

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

11. § (1)[8]

(2)[9] A közszolgáltató jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú gyűjtőedény heti egyszeri ürítésének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiszámlázni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó települési hulladékát évente egy alkalommal, legfeljebb 200 kg mennyiségig díjmentesen helyezheti el az 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítményben.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó a települési hulladékot kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mennyiségarányos megfizetését követően helyezheti el a 2. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott létesítményben.

(5)[10] A közszolgáltató – az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján – a 2016. március 31-ig keletkezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék esetén az ingatlanhasználó részére részletfizetést engedélyezhet.

7. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

12. § (1) A hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el.

(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontokról a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal, de legalább heti rendszerességgel szállítja el.

(3)[11]

(4)[12]

12/A. § [13] (1) A közszolgáltató a 3. mellékletben felsorolt, elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el.

(2) A házhoz menő gyűjtési rendszer igénybevételére a közszolgáltató - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés mellett - külön megállapodást köt az ingatlantulajdonossal.

(3) A házhoz menő gyűjtési rendszer igénybevétele esetén a közszolgáltató gyűjtőedényt biztosít az ingatlantulajdonosnak.

(4) A házhoz menő rendszerben, elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását a közszolgáltató havi rendszerességgel végzi.

13. § (1)[14]

(2)[15] A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

8. [16]

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. melléklet a 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez[17]

Hulladékgyűjtő gyűjtőzsák használatára kötelezett ingatlanhasználók utcajegyzéke

A

B

Megnevezés

Utcanév

1

Öreghegy

Akác sor

2

Birsalma út

3

Dió sor

4

Hegyalja út Málna úttól a 20620 hrsz-ig

5

Igali út

6

Igali utca

7

Jonathan sor

8

Kadarka utca

9

Kaszás út

10

Málna utca

11

Meder sor

12

Nyárfa sor

13

Paprika sor

14

Ribizli utca

15

Sávolyi út

16

Sávolyi utca Malom utca és a Meder sor közötti szakasza

17

Szilva sor

18

Villa sor

19

Törzsökhegy

Rosta út

20

Jegenye út

21

Eperfa út

22

Orgona út

23

Kishegy

Gesztenyefa utca

24

Lila akác köz

25

2. melléklet a 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez[18]

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározható minimális gyűjtőedény-űrtartalom

A

B

C

D

1.

Vegyes hulladék

Természetes személy ingatlanhasználók száma

Hulladékgyűjtő zsák

Hulladékgyűjtő edényzet (kivéve: konténer)

2.

1 fő

30 liter

50 vagy 60 liter

3.

2 fő

55 liter

50 vagy 80 liter

4.

3-8 fő

2 db 55 liter

80 vagy 110 liter

5.

több, mint 8 fő

4 db 55 liter

80 vagy 240 liter

6.

Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék

gazdálkodó szervezet

2 db 55 liter

110 liter

3. melléklet a 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez[19]

Házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék szállítás (15 01 06)

A

B

1.

Megnevezés

Megnevezés

2.

papír és karton csomagolási hulladék

karton doboz

3.

irattároló doboz

4.

hullámpapír

5.

színes, vagy fekete-fehér újság

6.

papír és karton

irodai papírok

7.

könyvek

8.

prospektusok

9.

csomagoló papírok

10.

műanyag csomagolási hulladék

ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik

11.

csomagoló fóliák

12.

műanyag zacskók, fóliák

13.

tejfölös, joghurtos, margarinos poharak

14.

tisztítószeres flakonok

15.

fém csomagolási hulladék

alumínium italos dobozok

16.

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

italos karton dobozok


[1] Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2014. 11. 21-től
[2] Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2014. 11. 21-től
[3] Módosította: 21/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. 08. 29-től
[4] Módosította: 21/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. 08. 29-től
[5] Módosította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től
[6] Megállapította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től
[7] Módosította: 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 05. 31-től
[8] Hatályon kívül helyezte: 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 05. 31-től
[9] Módosította: 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 05. 31-től
[10] Módosította: 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 05. 31-től
[11] Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2014. 11. 21-től
[12] Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2014. 11. 21-től
[13] Megállapította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től
[14] Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2014. 11. 21-től
[15] Módosította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től
[16] Hatályon kívül helyezte: 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 05. 31-től
[17] Módosította: 31/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 12. 22-től
[18] Módosította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től
[19] Megállapította: 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 01-től