Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2015. 07. 01- 2021. 05. 21

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

(2) A közszolgáltatási terület: Zánka község közigazgatási területe.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

 • a) a közszolgáltatási területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Zánka Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.
 • b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Zánka község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el, amely közszolgáltatóval az önkormányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. A Közszolgáltató megnevezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben, a közszolgáltatási szerződésben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(5) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

 • a) a felek megnevezése és azonosító adatai,
 • b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,
 • c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,
 • d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, a hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai,
 • e) a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,
 • f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet, és
 • g) a közszolgáltatási szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos szabályok.

4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó-, és üdülőingatlanonként legalább 50 liter/hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.

(2) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

(3) A község belterületén az ingatlanok használói kötelesek ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.

(4) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

5. § (1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről, nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

(2) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a lakosságtól történő háztartási hulladékszállítást heti egy alkalommal végzi. Egyéb szervezetekből a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal. A hulladékszállítás közszolgáltatás díja külön jogszabályban meghatározott.

(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanhasználó számára a hulladékszállítás heti egy alkalommal, évente április 15-től október 15-ig terjedő időszakban, összesen 26 alkalommal biztosított. A hulladékszállítási díj az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.

(4) A közszolgáltató az ingatlan használójával szemben a teljesítést csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

6. § (1) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az ingatlanhasználókkal, valamint az önkormányzattal.

(2) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő-berendezést ne károsítsa.

(4) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(5) A hulladékszállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése hulladékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik. A 2. mellékletben felsorolt közutakon a Közszolgáltató kisebb méretű hulladékszállító járművel végzi a hulladék átvételét.

(6) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(8) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(9) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(10) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(11) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot a gyűjtőedénybe rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(12) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

7. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:

 • a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, és
 • b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.

4. Díjfizetés

8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató vagy megbízottja szedi be.

9. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta utólag történik.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra, április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a díjat az igénybe vett közszolgáltatás után megfizetni.

(3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén a 11. §-ban szabályozottak szerint.

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.

5. A közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól.

(2) A mentesség igényelhető:

 • a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy
 • b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással. A jegyző az igazolást az ingatlanhasználó 0-ás fogyasztást igazoló közüzemi számlával vagy egyéb okirattal (halotti anyakönyvi kivonat) alátámasztott kérelme alapján adja ki.

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn.

(4) Az alapdíj megfizetése alól mentesség nem kérhető.

6. Lomtalanítás, zöldhulladék

12. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett időpontban, térítésmentesen gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

 • a) építési, bontási hulladék
 • b) hulladékká vált gumiabroncs
 • c) gépjárműroncs
 • d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék
 • e) veszélyes hulladék
 • f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék
 • g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék
 • h) kerti bio-hulladék és
 • i) elektronikai hulladék.

(4) A lomhulladék a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezhető ki.

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A Közszolgáltató balatonfüredi térségi komposztáló telepére Zánka község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét és nincs díjfizetési tartozása.

7. Adatvédelem, adatkezelés

13. § (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.

(6) Zánka Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.

(7) A Közszolgáltató a 13. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.

8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki

 • a) a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem tartja be,
 • b) a települési hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,
 • c) a gyűjtőedények tartalmát válogatja, vagy a gyűjtőedénybe mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot helyez el, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő,
 • d) a kihelyezett gyűjtőedénnyel akadályozza a jármű-, vagy gyalogos forgalmat,
 • e) a gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről nem gondoskodik.

9. Eljárási szabályok

15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Zánka Község Önkormányzata 73200062-11200039 számú pénzforgalmi számlájára.

10. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltató: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Balatonfüred, Fürdő u. 20.

2. melléklet a 9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Kisebb méretű hulladékszállító járművel végzett közszolgáltatással érintett zánkai utcák

Glóbusz utca 20-24 házszámig

Glóbusz utca 19-33 házszámig

Herczeg utca

Kis utca

Szilvafa utca

Rozmaring utca

Tusakos utca

Tusakos dűlő