Becsehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (IX.14.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012.(XII.20.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 15 - 2018. 09. 15

Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testület 9/2018. (IX.14) számú rendelete a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012.(XII.20.) számú rendelet módosításáról

Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A 20/2012.(XII.20.) számú rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre vonatkozó szabályok:

  • A gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület - ha a telken lakóépület is van - nem lehet nagyobb az építési telek beépítettségi mértékének 70%-ánál.
  • A lakótelek beépítettsége a gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületekkel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

(3) A terület építési övezetét, valamint a betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


Lf-1 jelű építési övezet

HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 800

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-14

m

A beépítési mód

oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres


A megengedett legnagyobb építménymagasság

K-5,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%

Lf-2 jelű építési övezet

HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 500

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-30

m

A beépítési mód

oldalhatáron

álló,

szabadon

álló


A megengedett legnagyobb építménymagasság

4,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%

Lf-3 jelű építési övezet                                                                             HESZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 700

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-15

m

A beépítési mód

oldalhatáron

álló,

szabadon

álló


A megengedett legnagyobb építménymagasság

K-7,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%
  1. Az építési övezetben a beépített tömbök vonatkozásában, a meglévő épületek bontásával kialakuló építési telkek esetében, a településképi szempontok figyelembe vételével, az új épületek telepítése a korábbi beépítés szerinti telekhatárhoz igazodva történhet.
  2. Az építési övezetben az előírt oldalkert szélessége 3,50
  3. Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,5.
  4. Az építési övezetben az előírt hátsókert legkisebb mélysége: 3,00 m.
  5. A telkek beépíthetőségének feltétele a részleges közművesítettség megléte.”

2.§.

Záró rendelkezések


Németh Géza

          polgármester

A rendelet kihirdetve:

2018. szeptember  14. napján

Horváthné Szirmai Szilvia

jegyző

Horváthné Szirmai Szilvia jegyző


Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép életbe.Becsehely, 2018. szeptember 14.