Becsehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról

Hatályos: 2018. 01. 29 - 2020. 07. 20

            Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testület

2/2018. (I. 29.) számú rendelete a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012.(XII.20.) számú rendelet módosításárólBecsehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§.


A  20/2012.(XII.20.) számú rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§.


(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre vonatkozó szabályok:

a) A gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek beépítettségi mértékének 70%-ánál.

b) A lakótelek beépítettsége a gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületekkel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

(3) A terület építési övezetét, valamint a betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


Lf-1 jelű építési övezet

HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 800

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-14

m

A beépítési mód

oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres


A megengedett legnagyobb építménymagasság

K-5,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%Lf-2 jelű építési övezet

HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 500

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-30

m

A beépítési mód

oldalhatáron álló,

szabadon álló


A megengedett legnagyobb építménymagasság

4,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%Lf-3 jelű építési övezet

HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

K - 700

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

K-15

m

A beépítési mód

oldalhatáron álló,

szabadon álló


A megengedett legnagyobb építménymagasság

K-7,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

%(5) Az építési övezetben az előírt oldalkert szélessége 3,50 m.

(6) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,5.                     

(7) Az építési övezetben az előírt hátsókert legkisebb mélysége: 3,00 m.

(8) A telkek beépíthetőségének feltétele a részleges közművesítettség megléte.”


2.§.


Záró rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Németh Géza                                     Horváthné Szirmai Szilvia

       polgármester                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:


2018.január 29. napján
Horváthné Szirmai Szilvia

jegyző

Hatásvizsgálati lap


Becsehely Község Önkormányzata

A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

 szóló rendelet tervezetéhezA jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§.(1).bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17.§.(2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

nincs


2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

nem releváns


3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.


4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet módosításának szükségességét a kialakult igény.5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.