Becsehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzat

Hatályos: 2016. 11. 29 - 2020. 07. 20

Becsehely Község Önkormányzata

19/2016.(XI. 29.) számú rendelete a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012.(XII.20.) számú rendelet módosításáról


Becsehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A  20/2012.(XII.20.) számú rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


„Ásványvagyon  gazdálkodási követelmények

20. §

Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati ill. külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető. Az ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak és engedélyezési eljárás szerint végezhető.”

2.§.


A 20/2012.(XII.20.) számú rendelet az alábbi 20/A.§.-al egészül ki:

„20/A.§.


  1. Becsehely Község közigazgatási területén veszélyeztetett terület nincs, erre vonatkozó szabályokat nem állapít meg a képviselő-testület.
  2. Becsehely Község közigazgatási területén elővásárlási joggal érintett terület nincs, erre vonatkozó szabályokat nem állapít meg a képviselő-testület.

(3)Becsehely Község közigazgatási területe III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet rendelkezik a veszélyeztető hatások és az elégséges védelmi szint követelményeiről.”


3.§.


Záró rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.


         Németh Géza                                       Horváthné Szirmai Szilvia

         polgármester                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve:


2016. szeptember 29.

Horváthné Szirmai Szilvia

jegyző


Hatásvizsgálati lap


Becsehely Község Önkormányzata

A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

 szóló rendelet tervezetéhezA jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§.(1).bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17.§.(2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

nincs


2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

nem releváns


3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.


4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet módosításának szükségességét indokolja, hogy magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes az alacsonyabb szintű jogszabály.5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.