Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

6/2014.(V. 27. ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról

Hatályos: 2014. 06. 05- 2014. 06. 04

Elírás történt, a rendelet helyes címe: Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakrólVászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014.(V. 27. ) önkormányzati rendelete

a lakossági szemétszállítási díjakrólVászoly Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya


1. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya Vászoly község közigazgatási területe.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő tevékenységre.


A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása


2. § (1) Vászoly Község Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását megbízott Közszolgáltató útján biztosítja. 

(2) A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Vászoly Község közigazgatási területén a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja.

(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni,
amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.


Adatkezelésre vonatkozó szabályok


3.§ (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatai és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adó számát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatási igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4) A Közszolgáltató a személyes adata kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


4. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatai - az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

  (3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.


5. § Vászoly Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállapításához szükséges adatok kezelésére.

II. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


6.§ A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.


7.§ (1) A szolgáltatásra a Közszolgáltató az ingatlanhasználókkal egyedileg  köt  szerződést. Minden lakó vagy nyaraló egységre az ingatlanhasználó köteles minimum 50 liter hulladékmennyiség elszállítására szerződést kötni.

(2) Minden lakó vagy nyaraló egység ingatlanhasználója köteles a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű szabványos hulladékgyűjtő edényt (kukát) saját költségén beszerezni, használni.

(3)    Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.

  1. Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


8.§ (1)A közszolgáltatási díjat az állandó lakos ingatlanhasználók negyedévente, az ingatlant nyaralóként használók pedig évente két alkalommal kötelesek a Közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.

(2) Az ingatlant nyaralóként használóknál keletkezett hulladékot a Közszolgáltató április 15. és október 15. között szállítja el heti egyszeri gyakorisággal.

(3)  A lakóegység (nyaraló) használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet a hulladékszállítási díj megfizetése alól, ha az adott időszakra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla {víz (m3) vagy villany (kWh)} másolatát utólag, a tárgyévben megküldi, vagy ha a jegyző igazolja ingatlanának használaton kívüliségét. A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyévre vonatkozó mentességi kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.


9.§ Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


10. § (1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a Közszolgáltató által utólag negyedévente megküldött számla alapján kötelesek a közszolgáltatási díjat fizetni.
(2)    A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a használóját terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.
(3)    Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a)    az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b)    a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet és a közbiztonságot ne zavarja,

c)    az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követő 8 napon belül az ingatlanhasználók, a gazdálkodó szervezetek a Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni. A korábbi használót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


11. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától, a szállítás napján 18 óráig lehet kihelyezni a közterületre.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az-az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

12. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

(2) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

(3) Tilos a gyűjtőedény környékét megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

 

13. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 6/2013 (VI.29.) önkormányzati rendelete.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.                       Rózsahegyi Tibor                                                       dr. Tárnoki Richárd

                          polgármester                                                                   jegyző   Kihirdetve: Vászoly, 2014. június 4.


                         

                                                 dr. Tárnoki Richárd                                                                             

                                                           jegyző