Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (II.15..) rendelete

Mezőkeresztes településképének védelméről szóló 28/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16 - 2018. 02. 17

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Mezőkeresztes településképének védelméről szóló 28/2018. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. sz. mellékletének 2. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép.

„2. Helyi védelem alatt álló egyéb egyedi településképi értékek:

Egyedi védettségű épület: Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 101. sz. alatti, 1664 hrsz-ú ingatlan


2. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                           Majoros János s.k.                                  Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                              polgármester                                                                jegyző