Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

a Pécsudvardi Közös Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2021. 02. 10 - 2022. 01. 01

Pécsudvard Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, 234.§ (4) bekezdésében, a 236.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezeti indoklása alapján az alábbiakat rendeli el:

1.§

A Pécsudvardi  Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati  tisztviselőinek illetményalapja

2021. évben 55.000.- Ft.

2.§


(1) A Képviselő-testület a Kttv. 236. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, Kttv. 234. § (6) bekezdésében foglalt illetménykiegészítést az alábbi eltérésekkel állapítja meg:


A Hivatal


  1. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 20 %-ának
  2. középiskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 20 %-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult


3.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseket 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2022. január 01. napján hatályát veszti.


Pécsudvard, 2021. 02. 08.Zsdrál Artúr                                    Kisasszondiné Kavalecz Anita

polgármester                                                   jegyző


Kihirdetve:

Pécsudvard, 2021. 02. 09.

Kisasszondiné Kavalecz Anita

  jegyzőMellékletek