Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2021. 03. 05Pécsudvard Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ában, 234. § (3)-(4) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:A rendelet hatálya1. §    (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban    (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre, a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre (együttesen a továbbiakban: köztisztviselők).Köztisztviselői juttatások, támogatások2. §    (1)     A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a mindenkori éves költségvetésben tervezett összeg erejéig a következő juttatásokat adhatja vissza nem térítendő formájában:

              a)  szociális támogatás,

              b)  illetményelőleg,

              c)  cafetéria-juttatás,

             


 (2)     A Képviselő-testület egészségügyi juttatásként a köztisztviselők részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, vagy kontaktlencse készítéséhez juttatást biztosít.


         

        


Vegyes rendelkezések3. §    (1)     A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

(2)     A Közszolgálati Szabályzat rendelkezései a Polgármesterre is alkalmazandók.

(3)     A rendelet 2-3. §-aiban foglalt juttatások, valamint a 4. §-val összefüggésben keletkező  többletköltségek fedezetét Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves  költségvetésben biztosítja.Záró rendelkezése


4. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Pécsudvard, 2021.03.03.
Zsdrál Artúr                                                                     Kisasszondiné Kavalecz Anita    

 polgármester                                                                                jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: Pécsudvard, 2021.03.04.                                                                                       Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző