Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről, a településképi bírságról, és az önkormányzati ösztönző támogatási rendszerről szóló 8/2018.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01

Pécsudvard község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében 3. § (1) bekezdésében, 7. §-ában, 8.§ (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11/B. § (4) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 18/2017. (IX.10.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:


1.§.

Az alaprendelet 1. sz, melléklete az alábbiakkal egészül ki.

  1. A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának bemutatása  1. A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség
sorszám

utca

házszám

helyrajzi szám

funkció

védettség foka


H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség


15.

Széchenyi István u.

33

209

Lakóépület, nyári konyha

H1