Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XII.10.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 12 - 2020. 12. 12

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)                      500 414 570 Ft

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)                        840 176 384 Ft

c) finanszírozási bevételek főösszegét                                                                      593 858 155 Ft

d) finanszírozási kiadások főösszegét                                                                       254 096 341 Ft

e) bevételi főösszegét                                                                                             1 094 272 725 Ft

f)  kiadási főösszegét                                                                                              1 094 272 725 Ft


állapítja meg”

2. §


A Rendelet 1-19 melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1-19 melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

          Majoros János s. k.                                                               dr. Szombati Csaba s. k.

              polgármester                                                                                   jegyző

Mellékletek