Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.12.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 11 - 2022. 06. 09

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.12.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok vélemények kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 500 414 570 Ft-ban
 • b) költségvetési kiadási főösszegét(finanszírozási kiadások nélkül) 840 176 384 Ft-ban
 • c) finanszírozási bevételek főösszegét 593 858 155 Ft-ban
 • d) finanszírozási kiadások főösszegét 254 096 341 Ft-ban
 • e) bevételi főösszegét 1 094 272 725 Ft-ban
 • f) kiadási főösszegét 1 094 272 725 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.; 10.; 10.1.; 10.2.; melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11.; 11.1.-11.7.; 12.; 12.2.; 13.; 13.1., 13.2.; 13.3.; 14.; 14.1., 14.2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

 • a) 0 e Ft általános tartalékot és
 • b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 18. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervekés a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

 • a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 • b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 • c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 • d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 • e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
 • f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 • g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 • h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2020. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. és a 21-23. mellékletek tartalmazzák.

17. § A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.