Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 04

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.04.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 223.880.340 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 56.059.970 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 8.110.952 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 30.920.950 Ft

e) működési bevételek 3.320.000 Ft

f) tulajdonosi bevétel 900.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök Ft

h) felhalmozási kiadás 24.000.000 Ft

Költségvetési bevételek 123.311.872 Ft
i) finanszírozási bevétel 100.568.468 Ft Finanszírozási bevételek 100.568.468 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés Ft
aa) személyi juttatások: 48.729.459 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 8.506.998 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 26.997.055 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.109.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 64.344.930 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.499.900 Ft
ba) beruházások 500.000 Ft
ebből
Hivatal szerver 500.000 Ft
bb) felújítások 18.999.999 Ft
ebből Széchenyi út vízvezeték cseréje 3.500.000 Ft
021 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft
168 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft
Játszótér felújítás 2.000.000 Ft
Temető felújítás 6.499.999 Ft
Költségvetési kiadások 173.187.441-Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.242.399 Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 48.450.500 Ft
Finanszírozási kiadások 42.951.272 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
1. beruházási kiadás 500.000- Ft
szerver 500.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 18.999.999- Ft
Széchenyi út vízvezeték cseréje 3.500.000 Ft
021 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft
168 hrsz földút kövezése 3.500.000 Ft
Játszótér felújítás 2.000.000 Ft
Temető felújítás 6.499.999 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű
ellátásai:
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 5.109.000 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 63.040.206 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú 63.040.206- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13.5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 63.040.206 Ft,

céltartalék 7.323.454 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét

168.527.080- forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 56.059.970 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 7.986.822 Ft

a)pont kivételével - Ft
c) felhalmozási bevétel 24.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 30.920.950 Ft
e) működési bevételek 3.320.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz - Ft
g) tulajdonosi bevétel 900.000 Ft
Költségvetési bevételek 123.187.742Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - Ft
j) maradvány igénybevétele 45.339.338 Ft
Finanszírozási bevételek 45.339.338 Ft

10. § Az Önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés

aa) személyi juttatások: 11.319.820 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.957.507 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 16.102.925 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.109.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 64.344.930 Ft

b) felhalmozási költségvetés 18.999.999 Ft

ba) beruházások - Ft

bb) felújítások 18.999.999 Ft

Költségvetési kiadások 117.834.181 Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások 50.692.899 Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 55.353.260 forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás - Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről

a)pont kivételével 124.130 Ft
Költségvetési bevétele 124.130 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - Ft
j) maradvány igénybevétele 6.778.630 Ft
Finanszírozási bevételek 6.778.630 Ft

14. § A Közös Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 54.853.260 Ft

aa) személyi juttatások: 37.409.639 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.549.491 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10.894.130 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft

b) felhalmozási költségvetés 500.000 Ft

ba) beruházások szellemi termék vásárlás 500.000- Ft

bb) felújítások - Ft

Költségvetési kiadások 55.353.260 Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások - Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2020. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2020. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.549

Összesen: 48.450.500Ft

2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

27.981.000 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

256.850 Ft

2. Működési bevételek

havi

3.320.000 Ft

3.Ingatlan értékesítés

24.000.000 Ft

Összesen

55.557.850 Ft

3. melléklet