Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 04

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 223.880.340 forintban állapítja meg.3.§

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                           56.059.970 Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével        8.110.952 Ft

c) felhalmozási  célú támogatások ÁHT-n belülről                                           -      Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                         30.920.950 Ft

e) működési bevételek                                                                             3.320.000 Ft

f) tulajdonosi bevétel                                                                                  900.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                     Ft           

h) felhalmozási kiadás                                                                           24.000.000 Ft

Költségvetési bevételek                                                                       123.311.872 Ft

i) finanszírozási bevétel                                                                      100.568.468 Ft                                                                         Finanszírozási bevételek                                                                    100.568.468 Ft


4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) működési költségvetés                                                                              Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           48.729.459 Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                              8.506.998 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                    26.997.055 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              5.109.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        64.344.930 Ft

     


b) felhalmozási költségvetés                                                                         19.499.900 Ft

      ba) beruházások                                                                                       500.000  Ft


ebből

          Hivatal szerver                                           500.000 Ft

     

bb) felújítások                                                                                            18.999.999 Ft


ebből Széchenyi út vízvezeték   cseréje             3.500.000 Ft

          021 hrsz földút kövezése                          3.500.000 Ft

           168 hrsz földút kövezése                         3.500.000 Ft

           Játszótér felújítás                                     2.000.000 Ft

           Temető felújítás                                       6.499.999 Ft


Költségvetési kiadások                                                                           173.187.441-Ft


c) Finanszírozási kiadás                                                                                2.242.399 Ft                

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                       48.450.500 Ft

Finanszírozási kiadások                                                                             42.951.272 Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett


  1. beruházási kiadás                                                                               500.000- Ft


szerver                                                         500.000 Ft

             

b) felújítási kiadások felújításonként                                                 18.999.999- Ft      

             

          Széchenyi út vízvezeték   cseréje             3.500.000 Ft

          021 hrsz földút kövezése                          3.500.000 Ft

           168 hrsz földút kövezése                         3.500.000 Ft

           Játszótér felújítás                                     2.000.000 Ft

           Temető felújítás                                       6.499.999 Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott  szociális, rászorultság jellegű

ellátásai:

     Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                          5.109.000 Ft                                                                                                                   

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek   megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.5. §

  (1) A költségvetés egyenlege 63.040.206 Ft  többlet.


(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                  -  Ft

      aa) működési célú                                                                                             -  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                        -  Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                    -  Ft

      ba) működési célú                                                                                             -  Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                         - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                    - Ft

       ca) működési célú                                                                           63.040.206- Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                         - Ft6. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  13.5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  13,5  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.7. §

 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 63.040.206 Ft,

 céltartalék 7.323.454 Ft-ban határozza meg.


3. Az önkormányzat saját költségvetése


8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét

168.527.080- forintban állapítja meg.


9. §

Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                   56.059.970 Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről                                              7.986.822 Ft

a)pont kivételével                                                                                                            - Ft

c) felhalmozási  bevétel                                                                                  24.000.000 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                 30.920.950 Ft

e) működési bevételek                                                                                     3.320.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                               - Ft

g) tulajdonosi bevétel                                                                                         900.000 Ft

Költségvetési bevételek                                                                                123.187.742Ft

i) hitel, kölcsön felvétele                                                                                             -   Ft

j) maradvány igénybevétele                                                                         45.339.338 Ft

Finanszírozási bevételek                                                                              45.339.338 Ft


10. §

Az Önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              

      aa) személyi juttatások:                                                                          11.319.820 Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                             1.957.507 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                   16.102.925 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             5.109.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        64.344.930 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                         18.999.999 Ft

      ba) beruházások                                                                                                       - Ft

      bb) felújítások                                                                                         18.999.999 Ft

Költségvetési kiadások                                                                               117.834.181 Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                    - Ft

Finanszírozási kiadások                                                                               50.692.899 Ft


11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    5  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  5 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.4. A Közös Hivatal költségvetése


12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 55.353.260 forintban állapítja meg.


13. §

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás                                                                           - Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről

a)pont kivételével                                                                                              124.130 Ft

Költségvetési bevétele                                                                                       124.130 Ft

i) hitel, kölcsön felvétele                                                                                           -    Ft

j) maradvány igénybevétele                                                                           6.778.630 Ft

Finanszírozási bevételek                                                                                 6.778.630  Ft14. §

A Közös Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              54.853.260 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           37.409.639 Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                              6.549.491 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                    10.894.130 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                            -   Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                        -   Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                             500.000 Ft


      ba) beruházások szellemi termék vásárlás                                                   500.000- Ft

      bb) felújítások                                                                                                           - Ft

Költségvetési kiadások                                                                                 55.353.260 Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                             -     Ft

Finanszírozási kiadások                                                                                          -     Ft15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  9  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  -  fő.


16. §


A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben  határozza meg.5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17. §

 (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


18. §

A képviselő-testület 2020. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.

c)  köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.6. Egyéb rendelkezések


21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

                                                              


  22. §


Egyéb mellékletek:

  1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza23. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pécsudvard, 2020.01.31.P.H.…………………………………….                                       ………………………………

           Zsdrál Artúr                                                                 Kisasszondiné Kavalecz Anita

          polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pécsudvard, 2020.02.03.P.H.

                                                                                                                         


                                                                                           Kisasszondiné Kavalecz Anita     

                                                                                                                   jegyző

1.számú melléklet


Finanszírozási ütemterv


2020. év

                                                                                                                                                                       Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.541

4.37.549

                                                                                                                   Összesen:      48.450.500Ft


2. számú melléklet az 1/2020.  (II.01.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség

összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek        - Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

 27.981.000 Ft

        - Telekadó

márc.15 / szept.15.

      256.850 Ft

2. Működési bevételek

havi

   3.320.000 Ft

3.Ingatlan értékesítés


 24.000.000 Ft


Összesen


 55.557.850 Ft