Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 12. 07

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2020.12.07.

Pécsudvard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva illetve az Mötv. 53. § (1) bekezdés alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, szervei

(1)Az önkormányzat jelképe a pecsétje. A pecsét leírása: köralakú, középen Magyarország címere, körben pedig a következő felirat: Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete *Baranya megye* A pecsétjét kell alkalmazni:
a.) a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítésére
b.) a testület által adományozott okleveleken
c.) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon.
d.) az önkormányzati szerződéseken, egyéb hivatalos dokumentumain.
e.) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Pécsudvardi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat). Székhelye: 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.
(2)A Képviselő-testület szervei:
a.) polgármester
b.) Közös Önkormányzati Hivatal
c.) Jegyző
(3)Az önkormányzat a Mötv. 85.-§-ban foglaltak szerint Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) tart fenn, melynek megnevezése: Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal. A Hivatalhoz tartozó települések: Pécsudvard, Áta, Birján, Lothárd, Szemely, Szőkéd. A Hivatal székhelye: 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.
(4)A Hivatal Ügyrendje az SZMSZ függeléke.

2. §

Feladatok és hatáskörök

(1)Az önkormányzati jogokat, feladatokat, hatásköröket és szervezetének felépítését a Mötv. 23. §-a tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület működésének szabályai

(1)A képviselő-testület tagjainak létszáma: 5 fő, tagjait e rendelet függeléke tartalmazza. A képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatalban (7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47) tartja.
(2)E rendelet szabályozásán kívül a képviselő-testület működését a Mötv. 41. §-55. §-ai szabályozzák.
(3)A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Mötv.10. §-15. §-ban felsoroltakon túlmenően:
a.) új, önként vállalt feladat vállalása
b.) hitelfelvétel
c.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott összeg feletti minden vagyonügylet
d.) gazdasági társaság alapítása, illetve abban való részvétel, gazdasági táraságból való kilépés, illetve gazdasági társaság megszüntetése

4. §

A képviselő jogállása, kérdezési jog és interpelláció

(1)A települési képviselők jogait és kötelezettségeit a Mötv. 32. §-34. §-a szabályozza. Ezen túl megilleti a kérdezési és az interpellációs jog.
(2)A kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
(3)Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.
(4)A képviselők kérdéseiket, interpellációikat szóban vagy írásban a napirendek megtárgyalását követően tehetik meg.
(5)Az interpelláció és a kérdés csak testületi ülésen ismertethető. Az ülés kezdetekor ad tájékoztatást a polgármester a képviselők által már benyújtott kérdésekről. A képviselők az interpellációkat a napirendek megtárgyalását követően mondják el.
(6)Ha az interpelláció, kérdés benyújtására a képviselő-testület ülését megelőző 15 napon belül sor kerül, úgy arra az ülésen érdemben válaszolni kell. A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. A képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról vagy a kérdés további napirenden tartásáról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni.
(7)A Mötv. 32. § - 34. §-ában foglaltakon túl a képviselő köteles:
a.) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre
b.) köteles felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban
c.) köteles bejelenteni, ha megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van
d.) köteles bejelenteni személyes érintettségét a Mötv.49. §-nak megfelelően.
(8)A képviselő-testület a polgármesterre a szociálsi rendeletben foglalt döntési jogkörét, hatáskörét átruházza. A polgármester nem ruházhatja tovább azoknak a hatásköröknek a gyakorlását, amelyeket a képviselő-testülettől kapott. A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, az átruházott hatáskört bármikor visszavonhatja, az aátruházott hatáskörben végzett munkáról a polgármestert beszámoltathatja.

5. §

A képviselő-testület üléseinek száma, nyilvános és zárt ülések köre

(1)A Képviselő-testület alakuló-, rendes- és rendkívüli ülést, továbbá közmeghallgatást, és lakossági fórumot tart.
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott üléseit általában a székhelyén tartja, szükség szerint kihelyezett ülést, lakossági fórumot tarthat.
(3)A képviselő-testület szükség szerint, de minimum a Mötv. 44..§-ban meghatározott számú – azaz legalább 6 – ülést tart évente.
(4)Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább öt nappal megkapják. A meghívót ki kell függeszteni a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is.
(5)A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább ¼-ének vagy bizottságának a kezdeményezésére. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Ekkor az írásbeliségtől el lehet tekinteni.
(6)A testületi ülésen szavazati joggal vesz részt a polgármester és a képviselők, tanácskozási joggal pedig:
a.) jegyző, vagy az általa megbízott személy
b.) Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy annak megbízottja
(7)A képviselő-testület a Mötv. 54. §-a alapján évente legalább egyszer, de szükség szerint közmeghallgatást tart. A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán - nyilvánosságra kell hozni.
(8)A képviselő-testületi ülések a Mötv. 46. §. (1) bekezdése alapján nyilvánosak.
(9)Zárt ülés elrendelésének eseteit a Mötv. 46. § (2) bekezdése szabályozza.

6. §

Az ülések tervezése, előkészítése

(1)A képviselő-testület ülésére szavazati joggal minden képviselőt és a polgármestert kell meghívni.
(2)Tanácskozási joggal meg kell hívni:
a.) a jegyzőt, vagy az általa megbízott személyt
b.) a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét
(3)A testületi ülésre meghívható:
a.) A Hivatal adott témában illetékes előadója
b.) Szakértő
c.) A napirendi pontban érintett személy(ek)
d.) Helyi országgyűlési képviselő
e.) Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
f.) Megyei kormányhivatal vezetője, tagja
g.) Területi rendőrkapitány

7. §

Az előterjesztés

(1)Az előterjesztés szóban és írásban nyújtható be a képviselő-testület ülésére.
(2)A szóbeli előterjesztés esetében az előterjesztőnek meg kell fogalmazni a határozati javaslatot.
(3)Az írásbeli előterjesztés főbb elemei:
a.) az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket.
b.) A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők megjelölésével.
(4)A polgármester, illetve a képviselő – különleges szakértelmet igénylő ügyekben – szakértőt is felkérhet az előterjesztések és a döntési javaslat összeállítására.
(5)Az előterjesztés megállapításának alapjául szolgáló adatokat, kimutatásokat táblázatba kell foglalni, mely az előterjesztés részét képezi.

8. §

A képviselő-testület ülésének vezetése

(1)A Mötv. 47. §-a határozza meg a határozatképesség feltételeit, a határozatképességet valamennyi döntés előtt vizsgálni kell.
(2)A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:
a.) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet
b.) az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó köteles rövid választ adni (3 perc).
(3)A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama az 1 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4)Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.
(5)A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra.
(6)A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(7)A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület – az elhangzás sorrendjében – majd az eredeti határozati javaslatról.
(8)A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
(9)Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:
a.) azt törvény írja elő
b.) képviselő-testület elrendeli
(10)A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a tagok nevét és a jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak, illetve tartózkodnak a szavazástól.
(11)Titkos szavazást a Mötv. 46. § (4) bekezdése szerint zárt ülés tartásakor lehet elrendelni, melyet az erre kialakított ideiglenes számláló bizottság bonyolít le. A szavazás lebonyolításáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
(12)A képviselő a Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a szavazás megkezdéséig köteles bejelenteni a személyes érintetteségét. A bejelentést elmulasztó képviselőt a Képviselő-testület 5.000,- Ft-ig tejedő rendbírsággal sújthatja.
(13)A képviselő-testülethatározatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdve – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testületének …/…. (.. hó…nap) számú határozat.
(14)A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.
(15)A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek és 1 példány elhelyezésre kerül a Polgármesteri Hivatalban.

9. §

A tanácskozás rendjének fenntartása

(1)A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:
a.) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása
b.) rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít
c.) tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester – ha ismételt figyelmeztetései sem jártak eredménnyel felfüggesztheti az ülést.
d.) a tanácskozás rendjének ismételt megzavarása esetén az érintet állampolgárt a terem elhagyására is kötelezheti.
(2)A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
(3)A képviselővel szemben nem alkalmazhatók olyan szankciók, melyek megakadályoznák vagy megtiltanák a testület munkájában való részvételt, különösen a döntéshozatalban való közreműködést.

10. §

Az önkormányzati rendeletalkotás

(1)A képviselő-testület rendeletalkotásra vonatkozó szabályait e rendelet szabályozásán kívül a Mötv. 72. §-a teszi lehetővé.
(2)Rendeletalkotást kezdeményezhet:
a.) polgármester
b.) képviselő-testület tagja
c.) képviselő-testület bizottságának tagja
d.) jegyző
e.) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke
f.) civil szervezet vezetője
(3)A kezdeményezést a polgármesternél vagy a jegyzőnél kell benyújtani, aki az előkészületek után a képviselő-testület elé terjeszti.
(4)A rendelet szakmai előkészítésével a jegyzőt kell megbízni, aki:
a.) elosztja a közreműködők között a munkát
b.) gondoskodik a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek feldolgozásáról
c.) biztosítja az elvi célkitűzések érvényesítését, a vitás kérdések megfelelő szintű eldöntését
d.) koordinátor szerepet tölt be az érintett társzervek között
e.) megszervezi az adminisztrációs munkát
f.) részt vesz a tervezet testület előtti megvitatásában.
(5)A rendelet megjelölése: Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..…/….. (…hó…nap) önkormányzati rendelete
(6)A Mötv. 51. § (2) bekezdés szerint az önkormányzat rendeletét a helyben szokásos módon ki kell hiretni. Ennek módja: Hirdetőtábla

11. §

A képviselő-testület jegyzőkönyve

(1)A Mötv. 52. §. (1) bekezdése szerinti tartalommal a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. E bekezdésben foglaltakon túl a jegyzőkönyv tartalmazza:
a.) az ülés helyét és idejét
b.) a távol maradt képviselő nevét, a távollét okát
c.) a napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójának lényegét
d.) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat
e.) a képviselő kérésére véleményének rögzítését
f.) aláírásokat, dátumot, pecsétet.
(2)A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)A jegyzőkönyvet 2 eredeti példányban kell készíteni, melyből:
a.) 1 pld-t a jegyző kezel, melyet elektronikusan megküld a Baranya Megyei Kormányhivatalnak az erre kialakított elektronikus portálon
b.) 1 pld-t el kell helyezni a Polgármesteri Hivatalban.
(4)A választópolgárok betekintési lehetőségéről a Mötv. 52. §(3) bekezdése rendelkezik.

12. §

A helyi népszavazás

(1)A választópolgárok válaszott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogukat.
(2)A képviselő-testület a helyi népszavazás eljárását, egyes feltételeit önálló rendeletben szabályozza.

13. §

A polgármester

(1)A polgármester a Mötv. 66. §-nak megfelelően a képviselő-testület tagja.
(2)Megbízatását főállásban látja el.
(3)A Polgármester az általa meghatározottak szerint, legalább hetente egy alkalommal fogadóórát tart. Távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti.
(4)A polgármester feladatát, hatáskörét a Mötv. 65-68. §-a szabályozza.
(5)Tisztségének betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén az Ötv. 34. §-nak megfelelően feladatát és hatáskörét az alpolgármester veszi át, a képviselő-testületi üléseket az alpolgármester hívja össze.
(6)A Mötv. 45. §-ban foglalt, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk eseténa munkakört a korlenök veszi át, továbbá a képviselő-testületet a korelnök hívja össze és vezeti.

14. §

Az alpolgármester

(1)Az alpolgármester a Mötv. 74. §-ban foglaltak szerint kerül megválasztásra és tölti be funkcióját.
(2)Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatkörét.

15. §

A jegyző

(1)A polgármesterek a Mötv.82. §-a alapján választják a jegyzőt.
(2)Feladatát a Mötv. 81. §-a szabályozza.
(3)A jegyzőt 6 hónapon belüli távollét esetén a jogi végzettséggel rendelkező szociális igazgatási előadó helyettesíti, aki köteles a tett intézkedéseiről a jegyzőt akadályoztatása megszűnését követően haladéktalanul tájékoztatni.

16. §

Bizottságok

(1)Az önkormányzat Vagyonnyilatkozat-kezelő és Ügyrendi Bizottságot hozott létre, melynek feladata:
a.) képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, ellenőrzése, eljárás lefolytatása
b.) eljár a polgármester és a települési képviselőt érintő összeférhetetlenségi ügyekben.
(2)A bizottság 2 tagú, tagjait az SZMSZ függeléke tartalmazza..
(3)Az önkormányzat Kulturális Bizottságot hozott létre, melynek feladata:
a.) település kulturális koncepciójának megalkotása, kulturális szokások megtartása
b.) kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal a kultúra tekintetében
c.) aktuális rendezvények szervezése, lebonyolítása, aktív részvétel
d.) “Kisbíró” havilap üzemeltetése
e.) lakosság mozgósítása a rendezvényekkel összefüggően
(4)A bizottság 2 tagú, tagjait az SZMSZ függeléke tartalmazza.

17. §

Társulások

(1)Az önkormányzat Mötv. 87. §-nak megfelelően az alábbi társulásokban vesz részt:
(2)A képviselő-testület tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásnak.

18. §

A nemzetiségi önkormányzat

(1)Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló jogi személyként egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a törvényben meghatározott feladataikat.
(2)A nemzetiségi önkormányzat elnökével a képviselő-testület folyamatos kapcsolatot tart.
(3)A nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztatni kell a nemzetiségi önkormányzat működését érintő kérdésekről, melyben a véleményezési, egyetértési joggal bír.
(4)A Pécsudvardi Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználatot a Pécsudvardi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47. szám alatti ingatlanban biztosítja. A Pécsudvardi Önkormányzat a helyiséghasználat keretében a leltár szerinti tárgyi, technikai eszközök használatát is biztosítja, és vállalja a helyiséghasználathoz kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségek finanszírozását.
(5)A nemzetiségi önkormányzat részére:
a)a testületi ülések, döntések, tisztségviselői döntések előkészítésével,
b)a jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos-, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási-,
c)a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő sokszorosítási-, postázási-, iratkezelési-,
d)a képviselő működésével kapcsolatos feladatokat a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal látja el,
(6)A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, annak végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítési-, gazdálkodásával összefüggő nyilvántartási-, adatszolgáltatási feladatok ellátásáról a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(7)Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

19. §

A költségvetés

(1)A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
(2)A költségvetés elfogadása két fordulóban történik:
a.) az első a koncepció
b.) a második főbb elemei: a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét, mely több változatban is készülhet.
(3)A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(4)A zárszámadási rendelet tervezetének előkészítésére és előterjesztésére a (3) bekezdésben leírt szabályok az irányadóak.

20. §

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos szabályokat a Mötv 106. § - 110. §-ai szabályozzák. A képviselő-testület – a jogszabályi rendelkezéseken túlmenően – saját rendeletben állapítja meg a törzsvagyon:
a.) forgalomképtelen vagyontárgyait
b.) a korlátozottan forgalomképes tárgyait és azokat a feltételeket, amelyek szerint e vagyontárgyakról rendelkezni lehet.

21. §

A gazdálkodás ellenőrzése

(1)A helyi önkormányzatok gazdálkodásának szabályait a Mötv. 111-116.,§-a szabályozza.
(2)Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás keretében jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján gondoskodik.

22. §

Záró rendelkezések

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, melyről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.
(2)Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2015. (IV.01.) számú rendelet.
(3)Függelékek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Képviselő-testület átruházott hatáskörei
3.) Bizottságok
4.) Hivatal Ügyrendje

1. függelék

Képviselők
Zsdrál Artúr polgármester
Rónai Gábor alpolgármester
Horváth Edit képviselő
Tomola Ferenc képviselő

2. függelék

A Képviselő-testület átruházott hatásköre
A polgármester átruházott hatáskörben dönt a szociális rendeletben szabályozott szociális ügyekről.
A polgármester átruházott hatáskörben dönt a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendeletben szabályozott tűzifa támogatásokról.

3. függelék

Pécsudvardi Önkormányzat által létrehozott bizottság
Vagyonnyilatkozat-kezelő és ügyrendi Bizottság:
Horváth Edit elnök
Rónai Gábor tag
Kultúrális Bizottság
Horváth Edit elnök
Rónai Gábor tag

4. függelék

A Hivatal Ügyrendje

I. A Hivatal szervezete

(1) A Hivatal szervezeti felépítése:
a.) A Hivatalt Pécsudvard, Áta, Birján, Lothárd, Szemely, Szőkéd Önkormányzatok polgármesterei által határozatlan időre kinevezett jegyző irányítja.
b.) Hivatali személyi állomány: 9 fő köztisztviselő
c.) Munkakör szerinti megoszlás:
- jegyző 1 fő 8 órás
- igazgatási előadó 2 fő 8 órás
- pénzügyi/gazdálkodási előadó 4 fő 8 órás
- adóügyi előadó 1 fő 8 órás
- személyügyi előadó 1 fő 8 órás
(2) A jegyzőt 6 hónapon belüli távollét esetén a jogi végzettséggel rendelkező szociális igazgatási előadó helyettesíti, aki köteles tett intézkedéseiről a jegyzőt akadályoztatása megszűnését követően haladéktalanul tájékoztatni.
(3) A Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírását jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

II. Hivatal munkarendje

(1) A hivatali munkaidő heti 40 óra.
(2) A hivatali munkaidő minden munkanapon 7.30 órakor kezdődik. Hétfőn 17.00 óráig, keddtől csütörtökig 16.00 óráig, pénteken 12.30 óráig tart. A munkaidőbe a 30 perc munkaközi szünetet be kell számítani, kivéve pénteki napon.
(3) Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 7.30 – 17.00
Szerda: 7.30 – 16.00
Péntek: 7.30 – 12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
(4) Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad- és pihenőnapokon is el kell látni a következő szolgáltatásokat:
a.) házasságkötés,
b.) családi ünnepségen történő közreműködés,
(5) Kiküldetés teljesítése csak a jegyző utasítása, illetőleg engedélye alapján történhet.
(6) A köztisztviselők kiküldetése során felmerülő költségek – utazási és szállásköltség, napidíj – elszámolása utólag történik. Útiszámlákat a jegyző esetében a székhely település polgármestere, a Hivatal más dolgozói esetében a jegyző igazolása után lehet számfejteni.

III. A munkaértekezletek tartásának rendje

(1) A jegyző szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal hivatali munkaértekezletet tart a hivatal teljes személyi állománya részére. A munkaértekezleten értékelni kell a hivatal tevékenységét, meg kell határozni a következő időszak legfontosabb feladatait, tennivalóit.

IV. A pénzügyi számviteli rend szabályai

(1) Az önkormányzatok által elfogadott költségvetésekben meghatározott kötelezettségvállalásra az érintett önkormányzat polgármesterei, illetve az általuk esetenként meghatalmazott személy jogosultak, mely kötelezettség vállalásokat a jegyző távollétében az érintett önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó előadó jegyzi ellen. Az ellenjegyzés során vizsgálni kell, hogy a vállalt kötelezettség kiegyenlítésére van e fedezet az önkormányzat számláján, s a kötelezettség vállalás szabályszerűnek ítélhető e.
(2) A Hivatal gazdálkodási pénzeszközeinek terhére kötelezettséget csak a jegyző vállalhat, amit a pénzügyi/gazdálkodási előadó ellenjegyez.
(3) Az egyes önkormányzatok követeléseinek érvényesítése, kötelezettség vállalásainak teljesítése és számfejtése a pénzügyi/gazdálkodási előadó feladata.
(4) Az elvégzett munka teljesítését a kötelezettséget vállaló igazolja, aki e feladatának ellátásához igénybe veheti a Hivatal érintett előadójának segítségét.
(5) Utalványozást az egyes önkormányzatok számláiról az érintett önkormányzat polgármestere, illetve annak akadályoztatása esetén az általa megbízott személy, a Hivatal számlájáról pedig csak a jegyző végezhet. Az utalványozás során vizsgálni kell, hogy a megrendelés, kötelezettség vállalás szabályszerű volt e, biztosított- e az utalványozásra kerülő összeg fedezete, s a kifizetés nem ütközik- e jogszabályba, illetőleg a megválasztott fizetési mód megfelel- e a célszerűségi, szabályszerűségi követelménynek.
(6) A gazdálkodást, könyvelést végző előadó feladata a házipénztári szabályzat, a bizonylati szabályzat, a leltározási szabályzat és a selejtezési szabályzat szerinti munkák elvégzése.

V. Az ügyiratkezelés speciális szabályai

(1) A Hivatal címére érkező küldeményeket az ügykezeléssel megbízott előadó bontja, majd a jegyző szignálása után iktatásra kerül.
(2) Felbontás nélkül a polgármesterhez kell továbbítani az érintett képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek „sk.” megjelöléssel címzett küldeményeket. Ezeket az érintett polgármester áttanulmányozás után iktatásra visszaküldi a jegyzőnek.
(3) Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani a névre szóló és „sk.” megjelöléssel ellátott küldeményeket. Az érintett ügyintéző távollétében a névre szóló, de egyértelműen hivatali küldeményt a jegyző bonthatja fel.
(4) A felbontott hivatali küldeményeket a jegyzőnek, akadályoztatása esetén az általa megbízott személynek kell átadni, aki érkezteti, és az érintet ügyintézőre szignálja a küldeményt.
(5) A hivatalos küldeményeket a jegyző irányításával az ügykezelő iktatja, akit távolléte esetén a jegyző által kijelölt köztisztviselő helyettesít.
(6) Az iktatást végző köztisztviselő az iktatott, tárgymutatózott ügyiratot az érintett ügyintézőnek adja át, melyet az ügyirat előadói munkakönyvbe történő bevezetésével egyidejűleg tesz meg.
(7) Amennyiben az ügyfél személyesen nyújtja be vagy jegyzőkönyvbe mondja kérelmét, illetve a Hivatalhoz tartozó más községből az ott tartózkodó hozza be az ügyiratot, úgy azt a jegyzőnek kell átadni.

VI. A kiadmányozás rendje

Az egyedi ügyekben hozott határozatokat, a felettes hatóságokhoz és más társhatóságokhoz küldött ügyiratokat és jelentéseket – azok ügyintéző általi elkészítését követően – a jegyző, illetve a kiadmányozási jogkörrel felruházott ügyintéző kiadmányozza.

VII. Illetménypótlékok rendszere

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek:
- pénzügyi és adóügyi előadói munkakörben a felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettség,
- munkaügyi feladatokat ellátó munkakörben a középfokú munkaügyi szakképesítő vizsga,

VIII. Záró rendelkezés

A Hivatal ügyrendje a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, és a képviselő-testületek jóváhagyása után lép hatályba.
Pécsudvard, 2020.01.31.
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző
Záradék:
A képviselő-testület jelen ügyrendet jóváhagyta fenti számú rendeletével.
Pécsudvard, 2020.01.31.
Kisasszondiné Kavalecz Anita