Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 09


Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Pécsudvard Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra.

II. FEJEZET

Létszám adatok

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 18. főben hagyja jóvá, ebből:

Pécsudvard Község Önkormányzata:          10fő

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal:   8 fő   

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

 Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. §

(1)    Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)      működési költségvetési bevételek                                                        82.166.456 forint,

b)     közhatalmi bevételek                                                                            30.945.480 forint,

c)     működési bevételek                                                                                4.670.893 forint

d)     működési célú átvett pénzeszköz                                                                      -     forint

e)      előző évi pénzmaradvány                                                                    31.102.050 forint,

f)      felhalmozási célú műveletek bevételei                                                  4.200.000 forint,

f/1)   felhalmozási célú támogatások áht-én belülről                                     4.999.931 forint,

g)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                2.242.399 forint,

gy)      működési célú költségvetési kiadások                                               44.298.003 forint,

         ebből:

         gya)    személyi juttatások                                                                    17.142.271 forint,

         gyb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                       2.638.723 forint,

         gyc)    dologi kiadások                                                                         18.245.043 forint,

         gyd)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                            3.664.229 forint,

         gye)    egyéb működési célú kiadások                                                    2.607.737 forint,

h)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                           12.397.938 forint,

         ebből:

         ha)     beruházási kiadások                                                                       1.558.118 forint,

         hb)    felújítási kiadások                                                                          19..944.946 forint,

g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                    49.186.804 forint,


(2)  Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)     működési célú támogatások Áht-n belülről                                                 11.638.228 forint,

b)     működési bevételek                                                                                            67.430 forint

c)      előző évi pénzmaradvány                                                                           7.305.459 forint,

d)      irányító szervi támogatás bevételei                                                           46.956.947 forint,

e)      működési célú költségvetési kiadások                                                       59.130.808 forint,

         ebből:

         ea)    személyi juttatások                                                                            41.138.614 forint,

         eb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                               7.676.852 forint,

         ec)    dologi kiadások                                                                                 10.310.355 forint,

        ed)     egyéb működési célú kiadás                                                                      4.987 forint,

f)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                      58.626 forint,

         ebből:

         fa)    beruházási kiadások                                                                               58.626forint,

4. §

A Képvis4elő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.


IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát  forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. §

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összevont pénzmaradványa 26.446.663 forint, ebből 21.484.630 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 4.962.033 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., és a mellékletek tartalmazzák.


V. FEJEZET

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Zsdrál Artúr                                                          Kisasszondiné Kavalecz Anita

polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve

Pécsudvard, 2020.07.08. napján


                                                                   PH.


     Kisasszondiné  Kavalecz Anita   

                                                                                                        jegyző


Mellékletek