Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 10

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.10.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pécsudvard község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) be-kezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 212.152.512 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)Önkormányzatok működési támogatásai 67.142.370 Ft
b)működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 3.980.205 Ft
c)felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d)közhatalmi bevételek 22.588.155 Ft
e)működési bevételek 2.137.000 Ft
f)tulajdonosi bevétel 950.000 Ft
g)működési célú átvett pénzeszközök Ft
h)felhalmozási kiadás 18.083.201 Ft
Költségvetési bevételek 114.880.931 Ft
i)finanszírozási bevétel 97.271.681 Ft Finanszírozási bevételek 97.271.681 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés
aa)személyi juttatások: 54.231.611 Ft
ab)munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 8.307.816 Ft
ac)dologi jellegű kiadások: 23.559.086 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.645.890.Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 1.643.636. Ft
b)felhalmozási költségvetés 24.731.565 Ft
ba)beruházások 24.731.565. Ft
Költségvetési kiadások 117.119.604-Ft
c)Finanszírozási kiadás 2.685.695 Ft
d)központi, irányítószervi támogatás folyósítása 48.837.000 Ft
Finanszírozási kiadások 49522.695 Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 43.510..313 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú 43.510.313- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 43.510.313 Ft,

ebből céltartalék 1.052677 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét

168.527.080- forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)Önkormányzatok működési támogatásai 67.142.370 Ft
b)működési célú támogatások ÁHT-n belülről 658.752 Ft
a)pont kivételével - Ft
c)felhalmozási bevétel 18.083.201 Ft
d)közhatalmi bevételek 22.588.155 Ft
e)működési bevételek 2.137.000 Ft
f)működési célú átvett pénzeszköz - Ft
g)tulajdonosi bevétel 950.000 Ft
Költségvetési bevételek 111.559.478 Ft
i)hitel, kölcsön felvétele - Ft
j)maradvány igénybevétele 42.044.490 Ft
Finanszírozási bevételek 42.044.490 Ft

10. § Az Önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés
aa)személyi juttatások: 12.391.330 Ft
ab)munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.913.768 Ft
ac)dologi jellegű kiadások: 13.388.721 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.645.890 Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 1.643.636 Ft
b)felhalmozási költségvetés 24.587.615 Ft
ba)beruházások 24.587.615 Ft
ebből:
Pápai -Akácos u.közötti földút kövezése, itatása 5.000.000 Ft
Belterületi utak aszfaltozása 1.500.000 Ft
Széchenyi utca parkosítás 1.500.000 Ft
Babos út kövezése, itatása, kőrázó kialakítása 3.500.000 Ft
Dósa Gy.út 328-1210/2 út metszete kövezés út 2.000.000 Ft
építése, itatása 170 m
Művelődési ház lépcsőfeljáró (P.H.N.Ö. ) 1.500.000 Ft
77 hrsz-ú út kialakítása, rendbetétele, közpark, út felújítás 4.500.000 Ft
Arculati kép pályázat visszafizetés 5.087.615 Ft
bb)felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 58.570.960 Ft
c)hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 95.033.008 Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 58.548.644 forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)költségvetési működési támogatás - Ft
b)működési célú támogatások ÁHT-n belülről
a)pont kivételével 3.321.453 Ft
Költségvetési bevétele 3.321.453 Ft
i)hitel, kölcsön felvétele - Ft
j)maradvány igénybevétele 6.390.191 Ft
Finanszírozási bevételek 6.390.191 Ft

14. § A Közös Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés 58.404.694 Ft
aa)személyi juttatások: 41.840.281 Ft
ab)munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.394.048 Ft
ac)dologi jellegű kiadások: 10.170.365 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: - Ft
b)felhalmozási költségvetés 143.950 Ft
ba)beruházások szellemi termék vásárlás 143.950- Ft
bb)felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 58.548.644 Ft
c)hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

21. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

22. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

22.278.855 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

209.300 Ft

2. Működési bevételek

havi

2.137.000 Ft

Összesen

24.625.155 Ft

üres cím