Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017 (IX.29.) rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 8/2015. (VII.09.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30- 2017. 09. 30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


  1. §


Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 8/2015.(VII.9.) önkormányzati rendeletében önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdés a)-b) pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép: 

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelő szervezeti egység (osztály, iroda) felé az alábbiak szerint:

a.) Eseti támogatások: a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap kitöltött és cégszerűen aláírt példányát,

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, melyek eredeti példányát a támogatottnak záradékolnia kell a következők szerint:

- a számla eredeti példányára a támogatott rávezeti a következő záradékot: „A számlán szereplő tétel(ek) /vagy ebből … Ft összeg/ kizárólag Mezőkeresztes Város Önkormányzata felé elszámolva a …./… számú támogatási megállapodás szerint.”, majd a záradékolt számláról fénymásolatot készít, ezt követően

            - a számla elszámolás mellékleteként benyújtandó fénymásolati példányára rávezeti „A számla az eredetivel mindenben megegyezik (dátum, aláírás)” szöveget,

ac) a támogatott írásbeli beszámolóját a támogatás, valamint az önerő felhasználásáról,

ad) egyéb mellékleteket (pl. pénzügyi teljesítésre vonatkozó bizonylatok, menetlevél, kiküldetési utalvány, bevételezési bizonylatok, stb.)


b.) Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámolót, a letétbe helyezett beszámolóról szóló igazolást,

bb) az önkormányzati támogatás és az önerő felhasználását igazoló dokumentumot.


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.   


                               Majoros János  s.k.                                         Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                                polgármester                                                              jegyző