Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017 (XI.20.) rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 22/2017.(X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 20- 2017. 11. 20

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/A. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.9. pontjában  foglaltakra, a következőket rendeli el:


1. §

A szociális célú tűzifa támogatásról szóló 22/2017.(X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet 2 § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot.


2. §

A rendelet 2017. november 20. napján 1530 órakor kerül kihirdetésre és  2017. november 20. napján 1600 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.             Majoros János s.k.                                                 Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

              polgármester                                                                       jegyző